Jednogłośne absolutorium dla wójta Romana Drozdka

Radni gminy Wola Krzysztoporska jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu absolutorium wójtowi Romanowi Drozdkowi podczas sesji 25 czerwca 2019 r.

A przypomnijmy, że absolutorium dotyczyło wykonania rekordowego budżetu 2018 r. Po raz pierwszy w historii gminy dochody i wydatki przekroczyły kwotę 60 mln zł, a na inwestycje wydano ponad 23 mln zł!
Głosowanie poprzedziła debata nad przygotowanym po raz pierwszy „Raportem o stanie gminy Wola Krzysztoporska w roku 2018”, który zawierał m.in. informacje o zarządzaniu gminą, współpracy z innymi instytucjami, stanie finansów, inwestycjach, gospodarce przestrzennej i komunalnej, ochronie środowiska, oświacie, kulturze, sporcie, pomocy społecznej czy przedsiębiorczości, czyli o tym wszystkim, do czego powołana jest gmina. Radni, którzy wcześniej zapoznali się z „Raportem”, ale podczas sesji jeszcze raz wysłuchali jego streszczenia przedstawionego przez wójta, udzielili włodarzowi gminy wotum zaufania.
Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za rok 2018 przedstawił następnie skarbnik gminy Wiesław Jagiełło, cytując pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Dodajmy, że dochody i wydatki wykonane zostały w ponad 95 procentach. Bardzo ważny jest też poziom tzw. nadwyżki operacyjnej (czyli dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi), a wyniosła ona ponad 7,5 mln zł. To jest bardzo dobry wynik, bo daje obraz możliwości inwestycyjnych gminy. Poza tym ponad 2,7 mln zł mamy u ludzi (tyle są winni gminie mieszkańcy w postaci podatków, opłat za śmieci, wodę, funduszu alimentacyjnego). Z kolei zadłużenie na koniec 2018 r. wyniosło nieco ponad 17,5 mln zł, a jego wzrost w stosunku do 2017 r. związany jest głównie z budową kanalizacji.
Pozytywną opinię o wykonaniu budżetu przedstawiła także przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RG Beata Gawryszczak, formułując jednocześnie wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2019 wójtowi gminy.
Głosując, radni jednomyślnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Romanowi Drozdkowi.
– Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za udzielenie wotum zaufana i jednogłośnego absolutorium. To jeszcze bardziej motywuje mnie do działania na rzecz mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska. I zapewniam państwa, że energii mi nie brakuje – mówił tuż po głosowaniu wójt Roman Drozdek. – Naszym celem jest pobijać kolejne rekordy, podnosić poprzeczkę. To już 17 dla mnie absolutorium, ale pierwsze wotum zaufania i z tego powodu czuję się bardzo uradowany. Dla tej chwili warto pracować cały rok. A ten miniony rzeczywiście był rokiem rekordowym. Przedstawiane kwoty mogą zadziwiać. Zapewniam państwa, że nie odpuszczę i nadal będę starał się szukać środków finansowych, aby ten wysoki poziom zachować, choć pobić ubiegłoroczny rekord w zakresie inwestycji będzie bardzo trudno. Ale myślę, że z państwa udziałem i z tą jednomyślnością również tę wyjątkową, długą kadencję zakończymy z kolejnym rekordem. Dziękuję za zaufanie! – dziękował radnym wójt Roman Drozdek.