Karty usług, czyli Urząd Gminy przyjazny mieszkańcom!

Masz do załatwienia ważną sprawę w urzędzie i nie wiesz, od czego zacząć? Wystarczy w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Wola Krzysztoporska odszukać tzw. kartę usługi i sprawdzić, co po kolei należy zrobić. Na stronie dostępne są także wzory potrzebnych wniosków.

Przypuśćmy np. że ktoś chce wybudować dom i musi uzyskać tzw. decyzję o ustaleniu warunków zabudowy. Jakie dokumenty należy zebrać i do kogo zwrócić się o pomoc w Urzędzie Gminy? To wszystko i wiele innych potrzebnych informacji znajdzie właśnie w karcie usługi, która znajduje się w BIP Urzędu Gminy (można tam wejść bezpośrednio – www.bip.wola-krzysztoporska.pl lub przez stronę www.wola-krzysztoporska.pl). Tam w zakładce „Karty usług” znajduje się odnośnik do kart, gdzie zainteresowany znajdzie informację, w którym referacie Urzędu Gminy, w którym pokoju i z jaką osobą sprawę należy załatwiać (jest też kontakt telefoniczny). Dowie się także, jakie są podstawy prawne wydania decyzji, a także jaki jest sposób załatwienia sprawy (np. czy trzeba to zrobić w formie pisemnej, jaki wniosek należy złożyć i skąd go pobrać). Znajduje się tu także spis koniecznych do wydania decyzji dokumentów i informacja, gdzie można je otrzymać (np. mapa, którą należy kupić w Starostwie Powiatowym itp.). Podane są także: wysokość opłaty skarbowej (jeśli jest konieczna), termin rozpatrzenia wniosku i – ewentualnie – tryb odwoławczy, gdybyśmy nie chcieli zgodzić się z decyzją.
Co ważne – do każdej sprawy przypisany jest gotowy wzór wniosku, który należy wypełnić. Złożenie kompletnego wniosku znacznie skraca czas załatwienia sprawy, a przecież chodzi właśnie o to, by załatwić ją szybko i sprawnie.
Zachęcamy do korzystania z kart, bo to znacznie ułatwia przejście urzędowych procedur.

Jakie sprawy można załatwić, korzystając z kart usług?

Podatki

Karta usługi – wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Karta usługi – wydanie zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w rejestrach podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
Karta usługi – wydanie zaświadczenia o dochodzie z gospodarstwa rolnego
Karta usługi – wydanie zaświadczenia o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową
Karta usługi – zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku leśnym
Karta usługi – zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku rolnym
Karta usługi – zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości
Karta usługi – zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
Karta usługi – wydanie zaświadczenia o powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym
Karta usługi – zwolnienie i ulga podatkowa w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego

Gospodarka komunalna

Karta usługi – złożenie/zmiana deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach zamieszkałych
Karta usługi – zezwolenia dla przedsiębiorców w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wola Krzysztoporska
Karta usługi – rozgraniczenie nieruchomości
Karta usługi – przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego
Karta usługi – zmiana stanu wody na gruncie
Karta usługi – wydawanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznawanej za agresywną
Karta usługi – ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
Karta usługi – zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i/lub przydomowych oczyszczalni ścieków
Karta usługi – podział nieruchomości
Karta usługi – uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej

Budownictwo

Karta usługi – ustalenie lokalizacji celu publicznego
Karta usługi – wydanie informacji o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Karta usługi – wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium
Karta usługi – wydanie informacji o możliwości zalesienia działki
Karta usługi – zmiana decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora
Karta usługi – ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą planu miejscowego
Karta usługi – wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy
Karta usługi – wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
Karta usługi – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Karta usługi – udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Karta usługi – opinia o klasyfikacji akustycznej
Karta usługi – lokalizacja urządzenia obcego
Karta usługi – zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych
Karta usługi – zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia obcego
Karta usługi – wydanie decyzji na lokalizację zjazdu

Referat Spraw Obywatelskich/USC

Karta usługi – wydanie dowodu osobistego
Karta usługi – zawarcie i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkami cywilno-prawnymi
Karta usługi – wydanie odpisu z rejestru stanu cywilnego
Karta usługi – wymeldowanie w trybie administracyjnym
Karta usługi – wymeldowanie z pobytu stałego
Karta usługi – zameldowanie na pobyt stały
Karta usługi – zameldowanie na pobyt czasowy