Kolejna sesja RG już w piątek

Kolejna, XXIII sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska już w najbliższy piątek (9 września). O czym dyskutować będą radni?

Obrady rozpoczną się o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej (ul. Kościuszki 5, sala nr 5).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie ,,Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2016-2025”.
5. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowanych działaniach zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy.
7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
– podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy, zarządzeń wójta gminy, skarg i wniosków mieszkańców za I półrocze 2016 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Parzniewice Duże.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.
15. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności wójta gminy w okresie między sesjami.
16. Interpelacje i zapytania.
17. Zakończenie obrad.