Kolejne odcinki kanalizacji gotowe!

W kilku rejonach gminy Wola Krzysztoporska kontynuowane są roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach zadania pn.: „Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy Wola Krzysztoporska – etap IV”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Na koniec marca 2018 r. zakończono roboty montażowe na kolejnych odcinkach. Wybudowano kolejne 2,95 km sieci kanalizacji sanitarnej. Do wykonania pozostają tu jeszcze roboty drogowe – odtworzeniowe.

Efektem prac Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „EKOINŻBUD” Łukasz Stępień, realizującego budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąski i Bujny jest kolejny odcinek sieci o długości ok. 1.396,00 m w miejscowości Gąski. To już łącznie 2.108 m.

Firma „BINSTAL” S.C. Tchórz Honorata, Tchórz Przemysław realizująca budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kacprów – Radziątków przekazała do odbioru kolejny odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długości 224,6 m.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Wola Krzysztoporska oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wygoda realizowana jest przez firmę „PROBUD” Jarosław Dąbrowski. Łączna długość kolejnych skanalizowanych odcinków kanalizacji sanitarnej to 1.058,2 m w Woli Krzysztoporskiej, natomiast w miejscowości Wygoda 268 m.

W Woli Krzysztoporskiej dobiegają końca roboty montażowe w rejonie ulic Południowej, Spacerowej oraz Krzywej. Natomiast utrudnienia związane z pracami pojawiły się na ulicy Kościuszki, a niebawem (od 7 maja) kolejne roboty budowlane rozpoczną się w ul. Piotrkowskiej.

Na koniec I kwartału 2018 r. wykonano łącznie 7,2 km sieci głównej, a stopień realizacji zadania ukształtował się na poziomie 35%. Wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła 6.945.110,29 zł, przy czym środki Unii Europejskiej stanowiły kwotę 3.917.065,04 zł.

 Inwestycja jest zakrojonym na szeroką skalę przedsięwzięciem gminy o charakterze ekologicznym, które ma szansę w znaczący sposób wpłynąć na poprawę stanu środowiska naturalnego w naszym bezpośrednim otoczeniu. W roku 2017 poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 4.047.490,53 zł. Całkowity koszt inwestycji to 20.781.087,52 zł Gmina przy realizacji zadania korzysta z dofinansowania Unii Europejskiej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.