Kolejne pół miliona z funduszy unijnych

Oględziny terenu pod budowę – wójt wraz z projektantem, kierownikiem Referatu Budownictwa i dyrektor szkoły w Bogdanowie

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska z przyjemnością informuje o uzyskaniu przez Gminę dofinansowania w kwocie 504 tysiące złotych na realizację projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Wola Krzysztoporska”. Projekt otrzymał dofinansowanie z środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dofinansowaniem zostały objęte wszystkie szkoły podstawowe na terenie Gminy. W ramach projektu w szkołach podstawowych w Bogdanowie, Krzyżanowie i Gomulinie zostaną utworzone  nowe place zabaw na sztucznej nawierzchni.

Miejsce na plac zabaw przy SP w Bogdanowie
Miejsce na plac zabaw przy SP w Krzyżanowie
Miejsce na plac zabaw przy SP w Gomulinie

Dokumentacja projektowa została już wykonana.  Szacowany koszt trzech placów zabaw to kwota 264 tysiące złotych. Przetarg na ich wykonanie  zostanie ogłoszony w miesiącu maju a planowany termin zakończenia budowy to sierpień 2015 r. W ramach projektu zostaną  również doposażone pomieszczenia oddziałów przedszkolnych w zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt audiowizualny, wyposażenie do utrzymania czystości. Doposażeniem zostaną objęte po dwa oddziały przedszkolne w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Woli Krzysztoporskiej i Gomulinie, oraz po jednym oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych w Bujnach i Parzniewicach. Szacowana kwota przeznaczona na doposażenie tych placówek  to 240 tysięcy złotych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego