Kolejny nabór w GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Woli Krzysztoporskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko – opiekun środowiskowy.

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły o kierunku: opiekun medyczny,
b) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust.1 i ust.3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902),
c) posiadanie uprawnienia  do prowadzenia pojazdu: prawo jazdy kategorii  B,
d) dyspozycyjność samochodu prywatnego wykorzystywanego do celów służbowych,
e) doświadczenie w pracy opiekuna środowiskowego – minimum 1 rok pracy opiekuna osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej.
2. Wymagania  dodatkowe:
a) umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
b) wszechstronność,
c) systematyczność, konsekwencja i uporządkowanie.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, w tym w szczególności: przygotowanie posiłków, bieżące utrzymanie czystości części mieszkania używanej przez świadczeniobiorcę, zakup podstawowych artykułów spożywczych i leków, zamawianie wizyt lekarskich i pielęgniarskich, uczestniczenie w załatwianiu spraw urzędowych,
2) opieka higieniczna, w tym w szczególności: pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, wykonywanie zleconych przez lekarza zabiegów pielęgnacyjnych, podawanie leków, zmiana pampersów.
4. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce wykonywania pracy – na terenie gminy Wola Krzysztoporska, (w miejscu zamieszkania osoby chorej zakwalifikowanej do świadczenia usług opiekuńczych),
b) praca na pełny etat – 1/1,
c) praca w godzinach od 7.30 – 15.30,
d) wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz.U z 2014 r.,poz. 1786) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej wprowadzonego zarządzeniem nr 011.2.2014 kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej z dnia 14 marca 2014 roku.
5.  Informacja o zatrudnieniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia był mniej niż 6 %.
6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,,
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV),
c) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu),
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
e) kserokopia prawa jazdy,
f) kwestionariusz osobowy (załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 roku Nr 62, poz. 286 ze zm.),
g) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku pracy,
h) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a osoba wyłoniona w procedurze naboru przed zawarciem umowy zobowiązana jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego,
i) oświadczenie  posiadania pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych,
j) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
k) oświadczenie zawierające klauzulę: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z  2016 r., poz. 902).
l) Dokumenty aplikacyjne  wymagają własnoręcznego podpisu (brak własnoręcznego podpisu powoduje niespełnienie wymagań formalnych).
m) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać pocztą lub osobiście  w siedzibie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  (pokój Nr 3), ul. Szkolna 6, 97-371 Wola Krzysztoporska od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 w terminie do 13 czerwca 2017 roku w zaklejonej kopercie z  dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko – Opiekun  Środowiskowy”.
Za datę doręczenia uważa się datę wpływu dokumentów aplikacyjnych do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej ustalonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.gops-wola.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej, ul. Szkolna 6.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Nabór - GOPS Scan oryginalnego dokumentu - nabór GOPS
84 KB 450