Komunikat MRiRW dla realizujących programy rolnośrodowiskowe

W związku ze zjawiskiem suszy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystosowało komunikat dla rolników realizujących programy rolnośrodowiskowe.

Treść Komunikatu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27.08.2015 r.

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW REALIZUJĄCYCH:
PAKIET 8. OCHRONA GLEB I WÓD PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO PROW 2007-2013; WARIANT 2.1. MIĘDZYPLONY PAKIETU 2. OCHRONA GLEB I WÓD DZIAŁANIA ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNEGO PROW 2014-2020; PAKIET 1. ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE DZIAŁANIA ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNEGO PROW 2014-2020;

Pakiet Ochrona gleb i wód
Celem pakietu 8. Ochrona gleb i wód działania Program rolnośrodowiskowy PROW 2007-2013 i wariantu 2.1. Międzyplony pakietu 2. Ochrona gleb i wód Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 jest promowanie praktyk agrotechnicznych przeciwdziałających erozji glebowej wodnej, utracie substancji organicznej oraz zanieczyszczeniu wód składnikami wypłukiwanymi z gleb, w szczególności poprzez wysiew międzyplonu.
Mając na uwadze panujące warunki atmosferyczne, w tym długotrwałą suszę, może zaistnieć sytuacja, w której beneficjenci pakietu Ochrona gleb i wód nie będą mogli wysiać międzyplonu we wskazanych przepisami terminach. W takim przypadku istnieją przesłanki, aby potraktować taką sytuację jako siłę wyższą lub okoliczność nadzwyczajną.
W sytuacji braku możliwości wysiewu międzyplonów we wskazanych w przepisach terminie z powodu ww. warunków pogodowych, rolnik powinien w terminie 10 dni roboczych (w przypadku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego) lub w terminie 15 dni roboczych (w przypadku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego) od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności, powiadomić Kierownika BP ARiMR o zaistniałych okolicznościach oraz dostarczyć dowody potwierdzające wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
W przypadku uznania przez Kierownika BP ARiMR siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, które uniemożliwiły spełnienie warunku jakim jest wysiew międzyplonu, płatność rolnośrodowiskowa lub płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna do obszaru na którym ww. warunek nie został spełniony nie zostanie przyznana, natomiast nie będzie wymagany zwrot dotychczas pobranych płatności (dotyczy płatności rolnośrodowiskowej). W takim przypadku uznaje się, że rolnik w zakresie międzyplonów w ramach pakietu Ochrona gleb i wód: rozpoczął zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne (w przypadku PROW 2014-2020), lub kontynuuje realizację podjętego zobowiązania rolnośrodowiskowego (w przypadku PROW 2007-2013).

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone PROW 2014-2020
W pakiecie 1. Rolnictwo zrównoważone Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020, rolnik zobowiązany jest do dwukrotnego, w trakcie 5-letniego okresu trwania zobowiązania, zrealizowania praktyki dodatkowej, w tym obowiązkowo raz – międzyplonu. Praktyka dodatkowa musi być wykonana najpóźniej w 4–tym roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego. Celem praktyk dodatkowych jest zwiększenie zawartości substancji organicznej w glebie.
Biorąc pod uwagę występujące obecnie trudne warunki pogodowe – analogicznie, jak w przypadku pakietu Ochrona gleb i wód, może zaistnieć sytuacja, że rolnicy nie będą mogli spełnić wymogu wysiania międzyplonu lub wykonania innej praktyki dodatkowej we wskazanym przepisami terminie. Dlatego też, w sytuacji jeśli rolnik zadeklarował w pierwszym roku trwania zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, realizację praktyki dodatkowej, a nie może jej wykonać – powinien w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności, powiadomić Kierownika BP ARiMR o zaistniałych okolicznościach oraz dostarczyć dowody potwierdzające wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Nie jest natomiast możliwa zmiana, zadeklarowanej we wniosku o przyznanie płatności na rok 2015, praktyki dodatkowej na inną.
W przypadku uznania przez Kierownika BP ARiMR siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, które uniemożliwiły spełnienie w danym roku wymogu zastosowania praktyki dodatkowej, nie będą miały zastosowanie kary administracyjne, gdyż rolnik może praktykę dodatkową wykonać najpóźniej w czwartym roku zobowiązania.