Konsultacje w sprawie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi

ręka podniesiona nad głowani innych

OGŁOSZENIE wójta gminy Wola Krzysztoporska z dnia 04.10.2021 r. w sprawie konsultacji projektu: „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Konsultowany program stanowi propozycję dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wyrażających wolę i gotowość współpracy z samorządem Gminy Wola Krzysztoporska na rzecz rozwoju Gminy, aktywizacji jej mieszkańców i umacnianiu więzi społecznych. Program określa cele, formy, zasady oraz zakres współpracy w odniesieniu do sfery ustawowych zadań publicznych gminy. Opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi i opinie można składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska:

w terminie od 04 października 2021 r. do 14 października 2021 r. do godz. 12.00.

O terminie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. Uwagi i opinie wniesione po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Projekt programu oraz formularz uwag można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy: www.wola-krzysztoporska.pl lub w pokoju nr 13 Urzędu Gminy.

W załączeniu:

  • projekt programu
  • formularz uwag
  • klauzula informacyjna RODO

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf 04.10.21 ogloszenie_konsul.prog. 370 KB 147
2 pdf 04.10.21 program wspolp._projekt 2 MB 150
3 pdf 04.10.21 RODO 431 KB 143
4 doc 04.10.2021 b_ formularz_uwag 38 KB 164