Kto chętny na działkę w Krężnej?

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości położonej w obrębie Krężna:

 

Nr ewidencyjny działki Powierzchnia działki w ha Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości w zł Wadium

w zł

503/3 0,29 niezabudowana,

brak planu miejscowego  oraz decyzji o warunkach zabudowy

44 000, 00

nie dolicza się podatku VAT

4 400, 00

Działka przeznaczona do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska  z dnia 14 listopada 2018 roku, Nr 123/18.

Przedmiotowa działka jest niezabudowana i nieogrodzona w kształcie prostokąta.

W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska znajduje się w terenach oznaczonych symbolem MN o przeznaczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej gminnej ta następnie łączy się z drogą asfaltową powiatową.

Na działce brak przyłączy. Infrastruktura przebiega w drodze lokalnej oraz w działkach sąsiednich – wodociąg wiejski, enn.

 Przetarg odbędzie się 5 marca 2019 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, pokój nr 5, na parterze.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpień decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek zł.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

– w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego z notarialnie uwierzytelnionym podpisem małżonka udzielającego pełnomocnictwa.

– w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji- aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy – Bank Spółdzielczy oddział Wola Krzysztoporska nr konta 10 8973 0003 0010 0200 1496 0012, nie później niż do dnia 28 lutego 2019 roku. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się  na poczet nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych ewidencyjnych, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Nabywcy nieruchomości ponoszą wszystkie koszty i ciężary związane z zawarciem umowy sprzedaży.

Termin wniesienia ceny sprzedaży: 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetargi zostaną przeprowadzone na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady  Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji: na stronie internetowej urzędu (www.wola-krzysztoporska.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynku UG oraz zostanie przesłane sołtysowi miejscowości Krężna.

Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w siedzibie tut. urzędu w pok. 14

(I piętro), przy ul. Kościuszki 5 lub  telefonicznie pod nr (44) 6163982.