Kto wynajmie kuchnię w Gomulinie?

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

Zarządzenie nr 135/22 wójta gminy Wola Krzysztoporska z dnia 11 października 2022 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego (kuchnia) znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie, ul. Szkolna nr 2 stanowiącego własność Gminy Wola Krzysztoporska na czas oznaczony.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2022 r., poz.559, poz.583, poz.1005, poz.1079, poz.1561 ), art.35 ust. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021 r. poz.1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza co następuje:

 • 1. Przeznacza się do wynajęcia lokal użytkowy (kuchnia) znajdujący się w budynku Szkoły Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego ul. Szkolna nr 2, wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 • 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska na okres 21 dni tj. od dnia 11 października 2022 roku do dnia 1 listopada 2022 roku, na stronie internetowej urzędu gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej , w sposób  zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia Nr 135/22
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 11 października 2022 r.

WYKAZ

Na podstawie  art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021r. poz.1899 z późń.zm.) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego /kuchnia/ przeznaczonego do wynajęcia :

I Lokal użytkowy (kuchnia) przeznaczony do wynajęcia znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w Gomulinie im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego, ul. Szkolna Nr 2  na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 346/8 (obręb geodezyjny Gomulin) KW PT1P/00052742/8 stanowiącym własność Gminy Wola Krzysztoporska

 1. Lokal użytkowy (kuchnia) przeznaczony jest do wynajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej – przygotowanie obiadów dla dzieci i młodzieży szkolnej.
 2. Powierzchnia użytkowa lokalu użytkowego (kuchnia) wynosi: 197 m².
 3. Wysokość czynszu za najem lokalu użytkowego (kuchnia) miesięcznie wynosi: 524,02 zł netto plus obowiązujący podatek VAT.
 4. Czynsz za wynajem płatny jest miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność.
 5. Czynsz z tytułu najmu będzie ulegał podwyższeniu proporcjonalnie do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni i będzie obowiązywał od stycznia 2023 roku.
 6. Wykaz wywieszony jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 11 października 2022 roku do dnia 1 listopada 2022 roku w budynku urzędu gminy, opublikowany na stronie internetowej urzędu gminy ,w Biuletynie Informacji Publicznej.
 7. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
 8. Opisany lokal użytkowy (kuchnia) przeznacza się do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 1 roku.

Wola Krzysztoporska dn. 11.10.2022 r.

Sporządziła: B. Dziubecka