LGD „BUD-UJ RAZEM” prezentuje swoje projekty

Niemal 11 mln zł i 167 dofinansowanych projektów. Stowarzyszenie LGD ,,BUD-UJ RAZEM’’, do którego należy także gmina Wola Krzysztoporska, podsumowuje realizowane i zrealizowane dotąd projekty.

Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” ma na celu działania polegające na wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” na dzień 01.01.2020 r. zawarło:
– 110 umów z grantobiorcami w ramach projektów grantowych na łączną kwotę 2.221.322 zł.
Ponadto:
– 21 beneficjentów otrzymało pomoc finansową w ramach operacji z zakresu rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej lub turystycznej lub rekreacyjnej obejmującej wyposażenia świetlic wiejskich, tworzenie siłowni zewnętrznych/placów zabaw na łączną kwotę 2.892.110 zł;
– 36 beneficjentów otrzymało pomoc finansową z zakresu podejmowania działalności gospodarczej/rozwijania działalności gospodarczej na kwotę 5.605.222 zł.

 PODSUMOWANIE:

ZAKRES OPERACJI ILOŚĆ WYBRANYCH OPERACJI WYKORZYSTANA KWOTA
  „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru” 64 1 139 770.00 zł
  „Budowa/przebudowa, modernizacja i/lub wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu” 10 272 220.00 zł
Projekty Gramowe „Rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu” 7 255 116.00 zł
  „Działania służące promocji obszaru” 6 108 433.00 zł
  „Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców”   78 144.00 zl
  „Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru”. 3 75 500.00 zł
  ..Rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu” 13 292 139.00 zł
Operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej lub turystycznej lub rekreacyjnej 21 2 892 110.00 zł
Podejmowanie/Rozwijanie działalności gospodarczej 36 5 606 222.00 zł
RAZEM: 167 10 718 654,00 zł

LGD „BUD-UJ RAZEM” przeprowadziło do chwili obecnej łącznie 26 naborów wniosków o przyznanie pomocy.
Z indywidualnego doradztwa w Biurze Stowarzyszenia skorzystało 392 podmiotów, z czego 167 zawarło umowy o przyznanie pomocy.

Obecnie Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” prowadzi nabory na przedsięwzięcia:
– „Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców” (organizacja warsztatów, spotkań tematycznych i wyjazdów studyjnych).
– „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru” (organizacja festynów, pikników, imprez promujących obszar LGD).
Więcej informacji o projektach zrealizowanych przez Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” znajdziecie Państwo na stronie: www.buduj.eu w zakładce „projekty zrealizowane”.