Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna ogłasza przetarg w wolskiej podstrefie

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna jako zarządzający ŁSSE zaprasza do składania ofert w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Wola Krzysztoporska oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w obrębie Wola Krzysztoporska, stanowiącą własność Gminy Wola Krzysztoporska.

Oto pełna treść ogłoszenia:

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert
w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

1) uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Wola Krzysztoporska oraz
2) nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w obrębie Wola Krzysztoporska, stanowiącą własność Gminy Wola Krzysztoporska (powiat piotrkowski, województwo łódzkie), oznaczoną jako działka gruntu o numerze 480/116 o powierzchni 3,3664 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/00059710/4, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowi własność Gminy Wola Krzysztoporska i jest wolna od wszelkich zobowiązań i obciążeń na rzecz osób trzecich.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oferowana nieruchomość przeznaczona została na cele przemysłowo-składowe i położona jest w jednostce urbanistycznej „A”, na terenie oznaczonym symbolem „PS” – składy handlowe, drobna wytwórczość i zakłady przemysłowe. W ewidencji gruntów prowadzonej przez starostę powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przedmiotowa nieruchomość sklasyfikowana jest jako grunty orne klas RV i RVI oraz jako grunty pod rowami klasy W-RVI.

Przedmiotowa nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) minął w dniu 24 czerwca 2016 roku.

Cena wywoławcza brutto nabywanej nieruchomości wynosi: 469.122,00 PLN, w tym podatek VAT 23%
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 4.700,00 PLN.
Wadium wynosi 47.000,00 PLN.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1) wykupienie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (cena: 20.000 zł + 23% VAT). Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. od 8.00 do 16.00, po uiszczeniu wpłaty w wyżej określonej wysokości na konto ŁSSE S.A.: mBank nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie 42 275 50 69/79.
2) wpłacenie nie później niż do dnia 3 listopada 2016 roku wadium przelewem na konto Gminy Wola Krzysztoporska, prowadzone przez Bank Spółdzielczy Oddział Wola Krzysztoporska nr 10 8973 0003 0010 0200 1496 0012. Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Gminy Wola Krzysztoporska.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży i nabycia nieruchomości od Gminy Wola Krzysztoporska, w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu lub gdy Oferent będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zakup nieruchomości.

Oferty należy składać w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G w Łodzi, do dnia 4 listopada 2016 roku do godz. 16.00.

Komisja przetargowa, na posiedzeniu w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G w Łodzi w dniu 8 listopada 2016 roku o godz. 11.00, dokona otwarcia ofert.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2073).

Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej nieruchomości o co najmniej jedno postąpienie.

W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu sprzedający powiadomi pisemnie nabywcę
o miejscu i terminie zawarcia notarialnej warunkowej umowy sprzedaży, które nastąpi nie wcześniej niż przed upływem siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich Oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl – w dziale „Przetargi” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska www.bip.wola-krzysztoporska.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska.
The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl – in section “Tenders”.