Lokal w Parzniewicach do wynajęcia

Parzniewice ośrodek zdrowia apteka

ZARZĄDZENIE NR 165/22 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego (Apteka) znajdującego się w budynku komunalnym będącym własnością Gminy Wola Krzysztoporska, w miejscowości Parzniewice Duże Nr 50, na czas oznaczony w trybie przetargowym.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2022r.,poz.559 z późń. zm), art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021r. poz.1899z późń. zm.)Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza co następuje:
§ 1. Przeznacza się do wynajęcia lokal użytkowy (Apteka) położony w miejscowości Parzniewice Duże Nr 50 , wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska na okres 21 dni tj. od dnia 29 listopada 2022 roku do dnia 19 grudnia 2022 roku, na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości..
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc Zarządzenie Nr 165 z dnia 29.11.2022r 43 KB 84