Masz szambo lub przydomową oczyszczalnię – przeczytaj koniecznie!

wóz asenizacyjny ścieki szambo
Fot. Pixabay

Kontrole co najmniej raz na dwa lata, obowiązek posiadania umowy i rachunków za odbiór nieczystości, a przy braku powyższego – kosztowna interwencja gminy! W sierpniu 2022 r. weszły w życie nowe przepisy w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi, które pod groźbą kar nałożyły na samorządy oraz właścicieli nieruchomości nowe obowiązki.

Zmiany przepisów są wynikiem dostosowania prawa polskiego do dyrektyw unijnych. Za nierealizowanie traktatowych zobowiązań Polsce grożą sankcje.
Zgodnie z zapisami art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mieszkańcy terenów nieskanalizowanych mają obowiązek wyposażyć swoje nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Nowelizacja ustawy, poza rozszerzeniem definicji nieczystości ciekłych o osady gromadzone w przydomowych oczyszczalniach ścieków, wprowadza także nowe zasady egzekwowania przepisów.

Przypomnijmy więc, że zgodnie z ust. 5a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wójt kontroluje:
– posiadanie umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,
– zgodność postanowień umów z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
– dowody uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Gminy zostały zobowiązane prowadzić kontrolę w tym zakresie co najmniej raz na dwa lata. Oznacza to, że właściciele nieruchomości powinni spodziewać się kontroli.

Pierwszy, dwuletni okres kontrolny rozpoczął się z dniem wejścia w życie nowelizacji, tj. od 9 sierpnia 2022 r. i trwa do 8 sierpnia 2024 r. Wobec czego każdy właściciel zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, zostanie poddany kontroli w terminie do 8 sierpnia 2024 r. (niezależnie od tego ile razy był kontrolowany do tej pory) oraz będzie poddawany kontroli z częstotliwością co najmniej raz na 2 lata.

Ponadto gminy zostały zobowiązane od 2023 r. do składania corocznych sprawozdań do wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska i dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W sprawozdaniu będą przekazywane dane m.in. o:
– liczbie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;
– liczbie właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości,
– liczbie zawartych umów,
– liczbie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina;
– ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej;
– liczbie przeprowadzonych kontroli oraz ich wyniku.
W naszej gminie działania kontrolne są prowadzone w trybie ciągłym, a od grudnia 2021 zostały mocno zintensyfikowane ze względu na kontrolę Najwyższej Izby Kontroli, a potem Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, Delegatura Piotrków Trybunalski.
Nadal jednak występują nieruchomości, co do których nie posiadamy informacji o sposobie gromadzenia nieczystości, nie posiadamy informacji na temat podpisanych umów, nie przekazano rachunku na odbiór nieczystości.

Konsekwencją braku umowy oraz dowodów uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych jest przejęcie przez gminę obowiązku opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków od właściciela nieruchomości i zobowiązanie go decyzją do m.in. uiszczania opłat wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek opłat.

Górne stawki opłat za opróżnianie zbiorników i osadników ustala rada gminy w uchwale. Według obecnie obowiązującej uchwały, górna stawka opłaty wynosi 100 zł brutto za m3 nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i 350 zł brutto za m3 nieczystości ciekłych z przydomowej oczyszczalni ścieków.

Podkreślenia wymaga fakt, że nowe przepisy przewidują kary nie tylko dla właścicieli nieruchomości za utrudnianie lub udaremnianie przeprowadzenia ww. kontroli (art. 10 ustawy), ale również dla gmin niewywiązujących się z nałożonych na nie obowiązków. W przypadku gdy wójt nie wywiązuje się z obowiązku przeprowadzania cyklicznych kontroli dokumentów potwierdzających zagospodarowanie nieczystości ciekłych w sposób zgodny z prawem – gmina podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 tys. do 50 tys. zł.