Można składać wnioski do „Programu Ochrony Środowiska”

Wójt gminy Wola Krzysztoporska, informuje o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wola Krzysztoporska do roku 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Z projektami ww. opracowań można zapoznać się na stronie internetowej www.bip.wola-krzysztoporska.pl, oraz osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 5, pokój nr 6, w poniedziałki od 9.00 do 17.00, a w pozostałe dni od 7.30 do 15.30 z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

Informujemy o możliwości składnia uwag i wniosków w terminie od 16 lutego 2017 r. do 09 marca 2017 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym lub w siedzibie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej ul. Kościuszki 5, pokój nr 6.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.