Można wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny

Plakat informujący o bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego; obraz - wózek inwalidzki i łożko rehabilitacyjne; informacje jak w treści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza mieszkańców powiatu piotrkowskiego do korzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Plakat informujący o bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego; obraz - wózek inwalidzki i łóżko rehabilitacyjne; informacje jak w treściW związku z realizacją projektu pt. „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM informuje o możliwości korzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przez mieszkańców powiatu piotrkowskiego, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o potrzebie stosowania sprzętu rehabilitacyjnego, mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Dąbrowskiego 7.

Projekt „PoCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-A009/2018-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, w ramach w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Osoba ubiegająca się o wypożyczenie sprzętu składa:

  • deklarację udziału w projekcie
  • oświadczenie uczestnika projektu
  • zaświadczenie lekarskie określające rodzaj potrzebnego sprzętu
  • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

Wypożyczalnia posiada m.in.: łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie, wózki inwalidzkie toaletowe, rotory kończyn górnych i dolnych, koncentratory tlenu, rowerki rehabilitacyjne, balkoniki, kule.

Szczegółowe informacje dotyczące Wypożyczalni i dostępnego sprzętu rehabilitacyjnego mieszczą się na stronie www.pcprpiotrkow.pl w zakładce Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego.

Deklaracje uczestnictwa można składać w Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3 Maja 33, osobiście bądź mailowo pocus@pcprpiotrkow.pl. W sprawie informacji o rekrutacji prosimy kontaktować się pod nr tel. do biura projektu 44- 732-32-34. O wynikach kandydat zostanie poinformowany telefonicznie i/ lub poprzez e- mail.