Nabór deklaracji do udziału w projekcie instalacji pomp ciepła

Wójt gminy Wola Krzysztoporska zaprasza mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania do zakupu i montażu powietrznych pomp ciepła do wypełnienia deklaracji uczestnictwa w planowanym projekcie pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Wola Krzysztoporska”, na realizację którego będzie się ubiegać o fundusze zewnętrzne w ramach RPO WŁ (Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna. Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii) na lata 2014 – 2020.

W związku z powyższym mieszkańcy gminy Wola Krzysztoporska zainteresowani przystąpieniem do tego projektu, którego realizacja jest planowana na lata 2017-2018, powinni złożyć stosowne deklaracje (do pobrania w załączeniu) w terminie od 20.04.2016 r. do 29.04.2016 r. w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, pokój nr 5.

Skrót informacji o projekcie

W ramach projektu będą montowane powietrzne pompy ciepła o mocach około 3 kW tylko dla ogrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz około 13 kW dla ciepłej wody użytkowej i wspomagania instalacji c.o. Pompy ciepła dla ogrzewania c.w.u. będą montowane w budynkach mieszkalnych, w których zamieszkują minimum 2 osoby, natomiast pompy ciepła wspomagające c.o. będą montowane w budynkach mieszkalnych o powierzchni użytkowej minimum 60 m2.
Pompy ciepła instalowane mogą być tylko na potrzeby budynków mieszkalnych, dla których obecnym źródłem ciepła jest węgiel lub jego pochodne (ekogroszek, miał, węgiel kamienny, węgiel brunatny itp.).

Osoby fizyczne, które zgłoszą się do projektu, będą zobowiązane do wniesienia wkładu finansowego w wysokości nieprzekraczającej 20% kosztów związanych z montażem pompy ciepła, przy czym:
a) w przypadku pompy ciepła o mocy około 3 kW – koszt zakupu i montażu pompy wraz z niezbędną instalacją szacuje się w wysokości ok. 6 000 zł netto – kwota wkładu 1 200 zł netto),
b) w przypadku pompy ciepła o mocy około 13 kW – koszt zakupu i montażu pompy wraz z niezbędną instalacją szacuje się na kwotę 25 000 zł netto – kwota wkładu 5 000 zł netto).
Do podanych kwot doliczony zostanie należny podatek VAT (8% przypadku montażu instalacji w budynku mieszkalnym; 23% w przypadku montażu instalacji poza budynkiem mieszkalnym). Ostateczna wysokość wkładu finansowego zostanie określona po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy.

Jeżeli na etapie składania przez gminę wniosków zajdzie konieczność wprowadzenia ograniczeń w ilości montowanych pomp ciepła, to w drodze komisyjnego losowania zostaną ustalone listy potencjalnych odbiorców wsparcia.

Co ważne, warunkiem uczestnictwa w projekcie jest brak zaległości finansowych wobec gminy Wola Krzysztoporska, a projekt będzie realizowany tylko w przypadku pozyskania przez gminę Wola Krzysztoporska zewnętrznych źródeł finansowania.

Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej,:
Referat Budownictwa – tel. 44-616-39-73, pok. nr 7
Referat Zamówień Publicznych, Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji – tel. 44-616-39-78, pok. nr 13

Szczegóły udziału w projekcie – Regulamin i wzór deklaracji – poniżej.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

1. Chcę zamontować pompę ciepła dla c.w.u., a niedawno wymieniłem bojler. Czy w związku z tym bojler będzie bezużyteczny?

Wstępne założenia do projektu przewidują montowanie pomp ciepła bez zasobników c.w.u. i wykorzystujące do ogrzewania istniejące już w nieruchomościach ogrzewacze c.w.u., a koszt instalacji wyceniany jest wstępnie na ok. 6000 zł netto. W związku z tym wskazane jest, aby pompy współpracowały ze sprawnymi ogrzewaczami c.w.u. – tzn. dobrze izolowanymi i o odpowiednio dużej pojemności (ok. 100 – 300 l). Wydaje się, że skoro mamy do czynienia z nowym urządzeniem, warunek ten zostanie spełniony. Problemem nie powinna być również zbyt mała wężownica w zasobniku, gdyż pompa ciepła będzie podłączona nie do wężownicy grzejnej, lecz podgrzewać będzie bezpośrednio wodę gromadzoną w podgrzewaczu, dzięki czemu zapewni to wysoką efektywność i wydajność pracy pompy bez względu na moc wężownicy istniejącego zasobnika c.w.u. Podkreślić jednak należy, że w każdym przypadku zostanie indywidualnie ocenione, na etapie sporządzania dokumentacji technicznej, czy istniejący ogrzewacz c.w.u. będzie mógł efektywnie współpracować z pompą ciepła. Minimalne wymagania, jakie będzie musiał spełnić, by móc mówić o efektywnej pracy pompy ciepła, to pojemność min. 100 l i dobra izolacja termiczna. Jeżeli jednak okaże się, że pompa ciepła nie będzie efektywnie współpracować z istniejącym ogrzewaczem c.w.u., w ramach projektu będzie możliwość montażu nowego zasobnika na c.w.u. Należy jednak zwrócić uwagę, że takie rozwiązanie podniesie koszt całej inwestycji na nieruchomości o ok. 1500 zł, w związku z czym, zgodnie z pkt 3.1 regulaminu uczestnictwa w projekcie, wkład własny uczestnika wyniesie tutaj 20% z kwoty ok. 7500 zł netto.

2. Czy trzeba zlikwidować istniejący piec c.o. przy montażu pompy ciepła o mocy ok. 13 kW?

Regulamin uczestnictwa w projekcie nie nakłada obowiązku likwidacji istniejącego źródła ciepła w przypadku montażu pompy o mocy ok. 13 kW. Co więcej, założenia do projektu zakładają, że pompy te będą wspomagane, w okresach najniższych temperatur powietrza, istniejącymi źródłami ciepła, co pozwoli właścicielom ograniczyć liczbę dni, w których pompa będzie pracować z najniższą sprawnością.

3. Kto będzie ponosił koszty napraw i bieżącego utrzymania instalacji w okresie trwałości projektu, czyli przed przekazaniem instalacji na własność właściciela nieruchomości?

Dokładne prawa i obowiązki uczestnika projektu oraz gminy zostaną zawarte w umowie cywilnej, o której mowa w pkt 3.2. Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Niemniej wstępne założenia do projektu przewidują, że w czasie trwałości projektu koszty bieżącego utrzymania instalacji w postaci opłat za energię elektryczną ponosić będzie uczestnik projektu, natomiast koszty przeglądów technicznych oraz usunięcia awarii powstałych bez winy uczestnika projektu, ponosić będzie gmina.

4. Co się może stać z pompą ciepła dla c.o., gdy w okresie silnych mrozów zabraknie energii? Czy może dojść do jej uszkodzenia?

Powietrzne pompy ciepła dla potrzeb c.o. można podzielić na dwie grupy zasadniczo różniące się pod względem konstrukcyjnym: pompy typu monoblok oraz pompy typu split. Każde z tych urządzeń jest w inny sposób zabezpieczone przez następstwami przerw w dopływie energii w czasie niskich temperatur.
Pompy typu monoblok to urządzenia kompaktowe, które w jednej obudowie zawierają wszystkie istotne komponenty: sprężarkę, skraplacz, parownik z wentylatorem, zawór rozprężny oraz pompę obiegową. Przeznaczone są zwykle do instalacji na zewnątrz budynku, z którym łączy się je rurami przekazującymi ciepło do instalacji centralnego ogrzewania. W pompach tego typu najczęściej stosowanym rozwiązaniem zabezpieczającym pompę przed zamrożeniem jest napełnianie obiegu grzewczego pompy płynem niezamarzającym (zwykle roztwór glikolu) i montaż dodatkowego płytowego wymiennika ciepła między obiegiem grzewczym pompy ciepła a wodną instalacją c.o.
Pompy typu split to urządzenia, w których elementy składowe rozdzielone są pomiędzy dwie jednostki: zewnętrzną i wewnętrzną. W tej pierwszej znajdują się: wentylator, parownik, sprężarka i zawór rozprężny, w drugiej – skraplacz i pompa obiegowa c.o. Oba elementy są połączone przewodami wypełnionymi czynnikiem chłodniczym, dzięki czemu nie ma zagrożenia zamarznięcia przewodów łączących obie jednostki.
Jak wynika z powyższego, zarówno pompy typy monoblok, jak i typu split są zabezpieczone przed zamarzaniem i nawet długotrwałe przerwy w dopływie energii elektrycznej nie będą miały wpływu na sprawne działanie urządzenia.

5. Jakie mogą być przybliżone koszty zużycia energii elektrycznej dla pompy ogrzewającej c.w.u.?

Należy tutaj jasno podkreślić, że koszty ogrzewania c.w.u. w każdym przypadku będą inne. Zależeć to będzie głównie od liczby mieszkańców, ich nawyków oraz rozwiązań technicznych instalacji c.w.u. w budynku. Niemniej jednak można przyjąć, że przy całorocznym, dziennym zużyciu c.w.u. o temp. 45°C w ilości 100 l, koszty energii elektrycznej pobranej przez pompę ciepła, liczone dla stawki 0,60 zł/kWh, wynosić będą ok. 300 zł/rok.

6. Czy w budynku mieszkalnym, w którym zamontowane jest wyłącznie ogrzewanie grzejnikowe, będę mógł, w ramach projektu, zamontować pompę ciepła?

Co do zasady w większości obiektów będzie można zastosować powietrzną pompę ciepła, nie w każdym jednak będzie to rozwiązanie ekonomicznie opłacalne i nie w każdym pompa będzie w stanie pracować, przez większą część sezonu grzewczego, jako jedyne źródło ciepła. Należy podkreślić tutaj, że pompa osiąga temperaturę zasilania do 48 st. C (optimum 35°C) i dla takiej temperatury zasilania winno być dobrane górne źródło ciepła. Faktem jest, że przy tak niskich parametrach zasilania, pompa ciepła sprawdzi się w obiektach z ogrzewaniem podłogowym i o dobrej izolacji cieplnej obiektu. Przy ogrzewaniu grzejnikowym może okazać się, że w wielu przypadkach powierzchnia grzejników jest niewystarczająca, aby przy temp. zasilania 35 – 45°C osiągnąć wymaganą temperaturę w pomieszczeniu. Rozwiązaniem może być w takim przypadku zwiększenie powierzchni grzejników lub dogrzewanie obiektu z dodatkowego źródła (istniejący piec c.o.).

7. Czy może być zgłoszony do projektu montaż pompy ciepła dla budynku w trakcie budowy?

Zgodnie z pkt 1.1. regulaminu w projekcie mogą uczestniczyć „wyłącznie zameldowani na stałe mieszkańcy gminy Wola Krzysztoporska – osoby fizyczne – będące właścicielem lub użytkownikiem użytkowanego budynku mieszkalnego, położonego na terenie gminy Wola Krzysztoporska”. Jak wynika z powyższego, budynek ma być użytkowany, dlatego też budynki w trakcie budowy, nieposiadające prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, wydawanego w myśl przepisów ustawy „Prawo budowlane”, nie będą mogły brać udziału w projekcie.
Powyższe ograniczenie jest podyktowane kryteriami oceny wniosków biorących udział w projekcie, zapisanymi w załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020. SZOOP stanowi bowiem, że wskaźnikiem rezultatu bezpośredniego będzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w stosunku do średniej z ostatnich trzech lat. Dla obiektów, których budowa nie została jeszcze ukończona, nie będzie zatem można, w świetle obowiązujących przepisów, dokonać nawet perspektywicznego wyliczenia ograniczenia emisji, a tym samym wykazać, że realizacja przedsięwzięcia na takiej nieruchomości spełni kryteria. Stoi temu na przeszkodzie brak pewności, że instalacja od momentu jej montażu będzie pracować i w określonym czasie wpłynie na ograniczenie emisji w konkretnej wielkości. Brak pewności wynika tutaj bezpośrednio z faktu braku prawomocnej decyzji dopuszczającej obiekt do użytkowania.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc deklaracja uczestnictwa w projekcie 90 KB 1144
2 pdf regulamin udziału w projekcie 79 KB 970
3 pdf zarządzenie wójta 173 KB 750