Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Ręka wzniesiona nad głowami innych

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH w otwartych konkursach ofert dotyczących zlecania zadań publicznych z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2022 r.

 OGŁOSZENIE

 Na podstawie art. 15 ust. 2a – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn.zm.), oraz Rozdziału 12 „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” zawartego w uchwale   NR XXXVII/313/21  Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” ogłoszonego w Dzienniku Urzędu Województwa Łódzkiego pod poz. 5919 dnia 01.12.2021 r.

 

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2022 r.

Imiennego zgłoszenia kandydatów prosimy dokonywać do dnia 17.02.2022 r. na załączonym formularzu. Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, adres:

Urząd Gminy Wola Krzysztoporska

ul. Kościuszki 5

97-371 Wola Krzysztoporska

 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór kandydatów do komisji konkursowych 2022”.

O terminie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy – zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Do zadań komisji konkursowych należeć będzie:

 1. Zaopiniowanie złożonych ofert pod względem formalnym, merytorycznym –  z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego.

2.Komisja konkursowa zobowiązana jest wykonywać swoje obowiązki sumiennie, dokładnie i bezstronnie.

 

Praca w komisji konkursowej świadczona jest nieodpłatnie.

W wyniku naboru utworzona zostanie lista kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Gminę Wola Krzysztoporska w 2022 r.

Po ogłoszeniu konkursu, uwzględniając rodzaj i zakres zadań objętych konkursem, Wójt Gminy Wola Krzysztoporska powoła do komisji konkursowej osobę z listy kandydatów z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje biorące udział w danym konkursie. Ponadto w ocenie ofert złożonych w konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, których powiązania z organizacjami/podmiotami składającymi oferty mogą budzić podejrzenia co do ich bezstronności.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej bip.wola-krzysztoporska.pl  lub w pokoju nr 13 Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska. Jest też w załączeniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zwanym dalej „AD”, jest

Wójt Gmina Wola Krzysztoporska

 1. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska

NIP 771-10-29-208

REGON 590647902

tel. 044 6163961

e-mail : sekretariat@wola-krzysztoporska.pl

 • Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wola Krzysztoporska jest:

e-mail: iod@bodo24.pl

 • AD przetwarza dane osobowe na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. e RODO w związku ze zgłoszeniem Pani/Pana na członka komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert (nabór kandydatów – znak sprawy ZFP.524.2.2022), dotyczących zlecania zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2022 r., na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn.zm.), a także uchwały uchwale NR XXXVII/313/21  Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” ogłoszonego w Dzienniku Urzędu Województwa Łódzkiego pod poz. 5919 dnia 01.12.2021r., na zasadach określonych w tych aktach prawnych oraz ogłoszeniu o konkursie ofert (znak sprawy ZFP.524.1.2022).
 • AD przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach :
 • przeprowadzenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zleconych zadań publicznych, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5)    Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, związanym z procedurą naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zlecanych w oparciu o ww. ustawę o pożytku  i wolontariacie.

 • Kategorie odbiorców przetwarzanych danych osobowych przez AD :
 • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z otwartymi konkursami ofert, w tym dokumentacja z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1598, 1641), jak również podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie na rzecz Urzędu Gminy.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
 • przez cały okres realizacji zadania publicznego, w którym osoba brała udział jako opiniujący oferty, oraz zgodnie z przepisami o archiwizacji dokumentów tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (10 lat od końca roku, w którym zakończy się realizacja zadania) oraz czas potrzebny na zniszczenie dokumentów.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • do żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • żądania przeniesienia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc 02.02.2022 komisja_konk_formularz 2022 60 KB 141
2 pdf 02.02.2022 ogloszenie nabor do komisji 1 MB 148