Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Ręka wzniesiona nad głowami innych

Na podstawie art. 15 ust. 2a – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2014.1118 z późn. zm.),  oraz Rozdziału XII „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XV/128/15  z dnia 30 listopada 2015 r. Rady Gminy Wola Krzysztoporska.

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2016 r.

Imiennego zgłoszenia kandydatów prosimy dokonywać do dnia 26.02.2016 r. na załączonym formularzu. Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, adres: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór kandydatów do komisji konkursowych 2016”. O terminie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy – zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Do zadań komisji konkursowych należeć będzie:
1. Dokonanie oceny złożonych ofert pod względem formalnym, merytorycznym –  z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego;
2. Przygotowanie propozycji ewentualnego podziału środków finansowych pomiędzy oferentami.
Praca w komisji konkursowej świadczona jest nieodpłatnie.

W wyniku naboru utworzona zostanie lista kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Gminę Wola Krzysztoporska w 2016 r. Po ogłoszeniu konkursu, uwzględniając rodzaj i zakres zadań objętych konkursem, Wójt Gminy Wola Krzysztoporska powoła do komisji konkursowej osobę z listy kandydatów z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie. Ponadto w ocenie ofert złożonych w konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, których powiązania z organizacjami/podmiotami składającymi oferty mogą budzić podejrzenia co do ich bezstronności.  Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony podmiotowej BIP lub w pokoju nr 13 Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska.