Nabór do komisji konkursowych

Tłum ludzi i wyciągnięta ręka ponad głowami

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH w otwartych konkursach ofert dotyczących zlecania zadań publicznych z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak również krajoznawstwa i turystyki, realizowanych w 2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), oraz rozdziału XII „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” stanowiącego załącznik do uchwały NR XXXIV/347/17 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 15 listopada 2017 r.

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w 2018 r.

Imiennego zgłoszenia kandydatów prosimy dokonywać do dnia 31.01.2018 r. na załączonym w BIP formularzu. Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, adres: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5
97-371 Wola Krzysztoporska w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór kandydatów do komisji konkursowych 2018”. O terminie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy – zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Do zadań komisji konkursowych należeć będzie:
1. Dokonanie oceny złożonych ofert pod względem formalnym, merytorycznym – z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego;
2. Przygotowanie propozycji ewentualnego podziału środków finansowych pomiędzy oferentami.

Praca w komisji konkursowej świadczona jest nieodpłatnie.

W wyniku naboru utworzona zostanie lista kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Gminę Wola Krzysztoporska w 2018 r.

Po ogłoszeniu konkursu, uwzględniając rodzaj i zakres zadań objętych konkursem, Wójt Gminy Wola Krzysztoporska powoła do komisji konkursowej osobę z listy kandydatów z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie. Ponadto w ocenie ofert złożonych w konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, których powiązania z organizacjami/podmiotami składającymi oferty mogą budzić podejrzenia co do ich bezstronności. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej na BIP-ie Urzędu Gminy lub w pokoju nr 13 Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska.