Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej w 3/5 etatu oraz w Referacie Organizacji i Kadr w 2/5 etatu

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe; preferowane kierunki: prawo, administracja;
4) co najmniej 3 letni staż pracy;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.
2. Wymagania dodatkowe:
1) rzetelność i konsekwencja przy wykonywaniu powierzonych zadań;
2) odpowiedzialność, samodzielność;
3) dyspozycyjność;
4) umiejętność organizacji pracy na zajmowanym stanowisku;
5) dobra znajomość obsługi komputera;
6) prawo jazdy kategorii B;
7) znajomość przepisów ustaw: Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego – w zakresie przeglądów technicznych budynków, Prawo łowieckie – w zakresie szkód łowieckich i planów łowieckich, Prawo wodne – w zakresie związanym z ustaleniem wysokości opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, ustawy o gospodarce nieruchomościami – w zakresie zagadnień związanych z dzierżawą gruntów, ustawa o księgach wieczystych i hipotece –
w zakresie prowadzenia spraw wieczystoksięgowych tj. zakładanie ksiąg wieczystych oraz składania wniosków o wpis w księdze wieczystej, ustawy o samorządzie gminny, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
8) atutem będzie posiadanie ukończonego kursu kancelaryjno-archiwanego I-go i II-go stopnia
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
w Referacie Gospodarki Komunalnej:
1) prowadzenie spraw z zakresu działania gminy wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie tj. szkody łowieckie, plany łowieckie;
2) prowadzenie spraw z zakresu działania gminy wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne w tym związanych z ustaleniem wysokości opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;
3) prowadzenie książek obiektów budowlanych;
4) prowadzenie spraw związanych z dzierżawą gruntów stanowiących własność gminy Wola Krzysztoporska;
5) prowadzenie spraw wieczystoksięgowych, w tym przygotowywanie wniosków o założenie księgi wieczystej oraz wniosków o wpis w księdze wieczystej;
6) inne powierzone przez kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej;
w Referacie Organizacji i Kadr:
7) prowadzenie archiwum zakładowego.
4. Warunki pracy na stanowisku:
a) stanowisko pracy związane z wykonywaniem pracy zarówno przy komputerze jak i w terenie;
b) prowadzenie pojazdu kategorii B do celów służbowych;
c) praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
d) praca narażona na stres.
5. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%;
5. Odpowiedzialność pracownika:
Pracownik ponosi odpowiedzialność służbową, prawną i materialną za całokształt wykonywanej pracy, prowadzonych czynności i podejmowanych działań.
6. Wyposażenie stanowiska pracy:
1) oprogramowanie;
2) środki łączności;
3) sprzęt informatyczny.
7.Wymagane dokumenty:
1) życiorys zawodowy (CV);
2) list motywacyjny;
3) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia), (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
4) dokumenty potwierdzające staż (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu, kserokopia dokumentu);
5) kwestionariusz osobowy;
6) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;
9) inne, dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i stażu pracy (kserokopia).
10) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zmianami) obowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” podpisem kandydata. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu pokój 11 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej i Referacie Organizacji i Kadr” w terminie do dnia 4 maja 2018 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska przy ul Kościuszki 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1998 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zmianami)”.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Nabór Scan oryginalnego dokumentu - nabór RGK/ROK
1 MB 446