NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA WYMIANĘ PIECA W 2022 ROKU

Stary, okopcony piec węglowy

Masz stary piec na węgiel, a chciałbyś go zamienić na nowe, ekologiczne źródło ogrzewania? Możesz to zrobić z pomocą dotacji udzielanej przez gminę Wola Krzysztoporska (maksymalnie 5 tys. zł). Już 22 marca 2022 r. rusza nabór wniosków. Warto sprawdzić, jakie są warunki uzyskania dotacji i jakie dokumenty trzeba przygotować.

 

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA WYMIANĘ PIECA W 2022 ROKU

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA

Wójt gminy Wola Krzysztoporska informuje, że w związku z uchwałą Rady Gminy Wola Krzysztoporska Nr XVIII/156/20 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania
i rozliczania dotacji celowych z budżetu gminy Wola Krzysztoporska na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu,

 ogłasza NABÓR WNIOSKÓW od osób fizycznych zainteresowanych otrzymaniem dotacji celowej z budżetu gminy Wola Krzysztoporska na wymianę źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych z ogrzewania zasilanego paliwem węglowym (np. węgiel, ekogroszek, miał) na ogrzewanie proekologiczne, wykorzystujące jako źródło ogrzewania:

 1. kotły gazowe;
 2. kotły olejowe;
 3. piece elektryczne;
 4. pompy ciepła (powietrzne, gruntowe);
 5. kotły na paliwa stałe, w tym biomasę spełniające wymogi co najmniej „klasy 5” (wg normy PN-EN 303-5:2012) i „ekoprojektu”, wyposażone w automatyczny podajnik paliwa, nieposiadające rusztu awaryjnego ani technicznych możliwości jego zamontowania (kocioł musi posiadać dokument świadczący o spełnieniu wymogów tzw. „klasy 5” i „ekoprojektu” wydany przez akredytowaną jednostkę zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1690 ze zmianami)).

W ramach inwestycji konieczne jest zdemontowanie starego pieca i zainstalowanie w to miejsce nowego, co musi zostać potwierdzone przez komisję gminną podczas kontroli.

 Wnioski składać można wyłącznie na przedsięwzięcia, które zrealizowane i rozliczone zostaną w 2022 roku, na następujących zasadach:

 • data rozpoczęcia przedsięwzięcia: po zawarciu umowy dotacji,
 • data zakończenia przedsięwzięcia: do 15 listopada 2022 r.

(w tym okresie należy zdemontować stare źródło ciepła oraz zamontować nowe, musi zostać wystawiona faktura za wykonane prace oraz złożony w Urzędzie Gminy wniosek o wypłatę dotacji).

 Wysokość dotacji wynosi 50% kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 000,00 zł.

Pula środków w budżecie gminy przeznaczonych na dotacje w 2022 roku wynosi 500 000,00 zł.

  

NABÓR WNIOSKÓW PROWADZONY BĘDZIE W TRYBIE CIĄGŁYM, W TERMINIE:

od dnia 22 marca 2022 r. od godz. 8:00 do dnia 31 marca 2022 r. do godz. 15:30

(lub do wyczerpania puli środków, o czym poinformujemy)

 

UWAGA:

wnioski złożone przed terminem tj. przed 22.03.2022 r. godz. 8:00

oraz złożone po terminie tj. po 31.03.2022 r. godz. 15:30

ZOSTANĄ ODRZUCONE I NIE BĘDĄ PODLEGAŁY ROZPATRZENIU

 

Do wniosku o udzielenie dotacji należy załączyć:

 • zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, w której realizowane będzie przedsięwzięcie (jeżeli występują),
 • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (poświadczoną za zgodność z oryginałem).

Formularze wniosku o udzielenie dotacji oraz zgody współwłaściciela należy pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy: www.wola-krzysztoporska.pl (wzory te stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia), dostępne będą również w siedzibie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej ul. Kościuszki 5.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć w następujący sposób:

1) Elektronicznie – poprzez przesłanie podpisanego wniosku wraz z załącznikami (np. w formie skanu, zdjęcia dokumentów) na niżej wskazany adres mailowy Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej:

sekretariat@wola-krzysztoporska.pl

Oryginał wniosku wraz z załącznikami odebrany zostanie przez pracowników gminy, którzy dokonywać będą kontroli wstępnej przedsięwzięcia niezbędnej do przyznania dotacji.

 2) W formie papierowej – poprzez złożenie oryginału podpisanego wniosku wraz z załącznikami:

w sekretariacie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej ul. Kościuszki 5.

 Wnioskodawca, składając wniosek o dotację, zobowiązany jest zapoznać się z Uchwałą Rady Gminy Wola Krzysztoporska Nr XVIII/156/20 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania
i rozliczania dotacji celowych z budżetu gminy Wola Krzysztoporska na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu.

Po udzieleniu dotacji z wnioskodawcą zawarta zostanie umowa dotacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia, natomiast wzór wniosku o wypłatę/rozliczenie dotacji zawiera załącznik nr 6.

 WAŻNA INFORMACJA:

Od 01.01.2022 r. nie są już udzielane dotacje na sfinansowanie zakupu kotła węglowego z Programu „Czyste powietrze” obsługiwanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

W przypadku pytań dotyczących naboru należy kontaktować się z referatem:

Referat Zamówień Publicznych, Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji

tel. 44 616 39 76, 44 616 39 78

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska

    Roman Drozdek

ZAŁĄCZNIKI:

 • wzór wniosku o udzielenie dotacji,
 • wzór zgody współwłaściciela,
 • uchwała Radu Gminy Nr XVIII/156/20 z dnia 19 marca 2020 r.,
 • klauzula informacyjna RODO,
 • wzór umowy dotacji,
 • wzór wniosku o wypłatę dotacji.