Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Finansów i Budżetu

praca

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Finansów i Budżetu

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe magisterskie – ukończone studia na kierunkach z zakresu ekonomii lub Rachunkowości i Finansów;
4) co najmniej 5 letnia praktyka w księgowości, w tym rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatkowych VAT;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.
2. Wymagania dodatkowe:
1) rzetelność i konsekwencja przy wykonywaniu powierzonych zadań;
2) odpowiedzialność, samodzielność;
3) dyspozycyjność;
4) dobra znajomość obsługi komputera;
5) umiejętność analitycznego myślenia;
6) umiejętność organizacji pracy na zajmowanym stanowisku;
7) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminny, ustawy o rachunkowości, o podatku od towarów i usług, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) wykonywanie wszystkich czynności obowiązujących podatnika podatku VAT;
2) rozliczanie inwestycji, wystawianie dowodów przyjęcia – OT;
3) ewidencja księgowa czynszów, miesięczne uzgadnianie wielkości kwot przypisów, odpisów, wpłat, odsetek czynszów;
4) rozliczanie najemców lokali użytkowych za dostawę ciepła, ustalenie wielkości nadpłat, niedopłat;
5) ustalenie taryf za wodę i ścieki.
4. Warunki pracy na stanowisku:
a) stanowisko pracy związane z wykonywaniem pracy przy komputerze;
b) praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
c) praca narażona na stres.
5. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
6.Wymagane dokumenty:
1) życiorys zawodowy (CV);
2) list motywacyjny;
3) dokument/y poświadczający wykształcenie (kserokopia), dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów;
4) dokumenty potwierdzające staż (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu, kserokopia dokumentu);
5) kwestionariusz osobowy;
6) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;
9) inne, dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i stażu pracy (kserokopia).
10) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o których  mowa w art. 13a  ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.  z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zmianami) obowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” podpisem kandydata.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu pokój 11 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Referacie Finansów i Budżetu w terminie do dnia 25 stycznia 2017 roku.  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska przy ul Kościuszki 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1998 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zmianami)”.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Scan oryginalnego dokumentu (ogłoszenie) Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Finansów i Budżetu
94 KB 508