Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Referacie Budownictwa

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Referacie Budownictwa:
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe – ukończone studia na kierunkach: budownictwo, administracja, ochrona środowiska;
4) co najmniej 3 letni staż pracy;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.
2. Wymagania dodatkowe:
1) rzetelność i konsekwencja przy wykonywaniu powierzonych zadań;
2) odpowiedzialność, samodzielność;
3) dyspozycyjność;
4) umiejętność organizacji pracy na zajmowanym stanowisku;
5) dobra znajomość obsługi komputera;
6) znajomość przepisów ustaw: Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych, ustawy o samorządzie gminny;
7) umiejętność odczytywania kosztorysów;
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie dokumentacji inwestycji gminnych;
2) udział w czynnościach odbiorowych inwestycji gminnych;
3) prowadzenie spraw związanych z adaptacją, remontem oraz bieżącym utrzymaniem budynków gminnych;
4) prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego;
5) sporządzanie sprawozdań i analiz wynikających z zakresu działania stanowiska;
6) inne powierzone przez kierownika Referatu Budownictwa;
7) prowadzenie spraw gospodarki komunalnej tj:
a) prowadzenie spraw z zakresu energetyki i telekomunikacji;
b) cmentarzy w tym cmentarzy wojennych;
c) oświetlenia ulicznego;
d) kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
4. Warunki pracy na stanowisku:
a) stanowisko pracy związane z wykonywaniem pracy zarówno przy komputerze jak i w terenie;
b) praca biurowa wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
c) praca narażona na stres.
5. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
1) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%;
5. Odpowiedzialność pracownika:
Pracownik ponosi odpowiedzialność służbową, prawną i materialną za całokształt wykonywanej pracy, prowadzonych czynności i podejmowanych działań.
6. Wyposażenie stanowiska pracy:
1) oprogramowanie;
2) środki łączności;
3) sprzęt informatyczny.
7.Wymagane dokumenty:
1) życiorys zawodowy (CV);
2) list motywacyjny;
3) dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia);
1) (dyplom  lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
4) dokumenty potwierdzające staż (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu, kserokopia dokumentu);
5) kwestionariusz osobowy;
6) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
8) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;
9) inne, dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i stażu pracy (kserokopia).
10) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o których  mowa w art. 13a  ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.  z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zmianami) obowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” podpisem kandydata.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu pokój 11 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Budownictwa” w terminie do dnia 14 marca 2017 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska przy ul Kościuszki 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1998 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.  z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zmianami)”.