Najbliższa sesja Rady Gminy już trzeciego listopada

sesja rady gminy - głosujący radni

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005 i 1079) zaprasza na LI/2022 sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 3 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (sala 5).

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji (Nr L/2022).
4. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
5. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
5.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska z przeprowadzonej kontroli w zakresie wydatków poniesionych na oświatę w 2021 r. i w I półroczu 2022 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2022-2030.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej w Gminie Wola Krzysztoporska do celów zwrotu rodzicom kosztów przewozu do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Parzniewice.
11. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
12. Informacja w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

Protokół z poprzedniej sesji oraz materiały do powyższego porządku są dostępna w biurze Rady Gminy. Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej https://wola krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc