Najbliższa sesja RG 25 września

25 września 2018 roku (wtorek) o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej (sala nr 5) odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowanych działaniach zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Wola Krzysztoporska.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Siomki).
11. Przedstawienie skargi dotyczącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej oraz podjęcie uchwały w przedmiocie skargi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Wola Krzysztoporska.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wola Krzysztoporska.
14. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
15. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności wójta gminy w okresie między sesjami.
16. Interpelacje i zapytania.
17. Zakończenie obrad.