Najbliższa sesja w środę

Najbliższa VIII sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska odbędzie się 29 maja 2019 r. (środa) o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5 (sala 5).

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołów z poprzednich sesji (Nr VI/2019 i Nr VII/2019).
4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
1) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta Gminy, skarg i wniosków za II półrocze 2018 r.,
2) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie wydatków poniesionych na oświatę w 2018 r. oraz oceny pracy Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej,
3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie rozliczenia dotacji przekazanej Gminnej Spółce Wodnej w Woli Krzysztoporskiej w 2018 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wola Krzysztoporska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Jeżów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/58/19 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Wola Krzysztoporska.
14. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
15. Zakończenie obrad.

Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.