Najem lokalu na działalność medyczną

Óśrodek zdrowia w Woli Krzysztoporskiej - żółty budynek ze schodami i podjazdem dla niepełnosprawnych

ZARZĄDZENIE NR 144/23 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku gminnym w miejscowości Wola Krzysztoporska przy ulicy Kościuszki Nr 19 stanowiącego własność Gminy Wola Krzysztoporska na czas oznaczony.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023r poz.40,z późń.zm.) art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2023r.poz.344 z poźń.zm.) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza co następuje:

 • 1. Przeznacza się do wynajęcia lokal użytkowy znajdujący się w budynku gminnym położonym w miejscowości Wola Krzysztoporska przy ulicy Kościuszki Nr 19 oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 644/25 (obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska), stanowiącym własność Gminy Wola Krzysztoporska wymienionym w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego  zarządzenia.
 • 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska na okres 21 dni tj. od dnia 22 listopada 2023 roku do 12 grudnia 2023 roku, zamieszczony na stronie internetowej urzędu gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, a także zostanie przesłana sołtysowi miejscowości Wola Krzysztoporska, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w sołectwie.
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia Nr 144/23
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 22 listopada 2023 r.

                                                                     WYKAZ

Na podstawie art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2023r.poz.344 z późń. zm.) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości  przeznaczonej do wynajęcia :

 1. Lokal użytkowy znajduje się w budynku gminnym w miejscowości Wola Krzysztoporska przy ulicy Kościuszki Nr 19 oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 644/25 (obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska), KW PT1P/00063796/1.
 2. Dla przedmiotowej nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska występują tereny zabudowy  mieszkaniowo-wielorodzinnej.
 3. Lokal użytkowy przeznaczony jest do wynajęcia na cele działalności medycznej.
 4. Powierzchnia użytkowa lokalu przeznaczona do wynajęcia wynosi: 94,58m².

Lokal użytkowy jest wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje energetyczne, centralne ogrzewanie zasilane z kotłowni osiedlowej.

 1. Wysokość czynszu za najem lokalu użytkowego wynosi miesięcznie 806,77 złotych netto plus obowiązujący podatek VAT.
 2. Czynsz za wynajem płatny jest miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność.
 3. Czynsz z tytułu najmu będzie ulegał podwyższeniu proporcjonalnie do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni i będzie obowiązywał od stycznia każdego bieżącego roku, począwszy od dnia 1 stycznia 2025 r.
 4. Wykaz wywieszony jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 22 listopada 2023 roku do dnia 12 grudnia 2023 roku w budynku urzędu gminy, opublikowany na stronie internetowej urzędu gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej.
 5. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, a także zostanie przesłana sołtysowi miejscowości Wola Krzysztoporska celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w sołectwie.
 6. Opisany lokal użytkowy przeznacza się do wynajęcia na czas oznaczony do 3 lat.