Najem lokalu w Bogdanowie

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

ZARZĄDZENIE NR 47/22 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Wola Krzysztoporska, położonego w miejscowości Bogdanów, ul. Strażacka nr 2, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022r.poz.509) art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021r poz.1899)zarządza się co następuje:

 • 1. Przeznacza się do wynajęcia lokal użytkowy, zlokalizowany w Bogdanowie przy ulicy Strażackiej Nr 2 /Budynek Domu Ludowego/ na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 244 na czas oznaczony 3 lat, wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 • 2. Wykaz, o którym mowa w §1 , podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska oraz opublikowany zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej bip:www.wola-krzysztoporska.pl oraz na stronie internetowej urzędu gminy na okres 21 dni tj. od dnia 28 kwietnia 2022 roku do dnia 19 maja 2022 roku. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia Nr 47/22
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

                                                                        WYKAZ

Na podstawie art.35 ust.1 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021r.poz.1899) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia:

 1. Lokal użytkowy znajduje się w Budynku Domu Ludowego w miejscowości Bogdanów przy ulicy Strażackiej Nr 2 położony na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 244 (obręb geodezyjny Bogdanów) KW PT1P/00053132/6, stanowiącym własność Gminy Wola Krzysztoporska.
 2. Lokal użytkowy składa się z następujących pomieszczeń: poczekalnia /recepcja, korytarz, gabinet zabiegowy, dwa gabinety lekarskie, wiatrołap, WC dla niepełnosprawnych, WC ogólnodostępne i WC dla personelu, pomieszczenie socjalne ,pomieszczenie porządkowe oraz pomieszczenie na czystą bieliznę.
 3. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 81,90m².
 4. Lokal użytkowy przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej – przychodnia lekarska.
 5. Wysokość czynszu za najem lokalu użytkowego miesięcznie wynosi: 327,60 złotych plus obowiązujący podatek VAT.
 6. Czynsz za wynajem jest płatny do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność.
 7. Czynsz corocznie będzie ulegał podwyższeniu proporcjonalnie do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni i obowiązywał będzie od stycznia każdego bieżącego roku.
 8. Wykaz wywieszony jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 28 kwietnia 2022 roku do dnia 19 maja 2022 roku w budynku Urzędu Gminy oraz zamieszczony w bip: www.wola-krzysztoporska.pl oraz na stronie internetowej urzędu gminy.
 9. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
 10. Opisany lokal użytkowy przeznacza się do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lat.

Sporządziła: B. Dziubecka

Wola Krzysztoporska dn. 28.04.2022r.