Najem lokalu w Parzniewicach

ZARZĄDZENIE NR 136/18 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego (garażu) będącego własnością Gminy Wola Krzysztoporska, położonego w miejscowości Parzniewice Duże, oznaczonego Nr 3, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2018 r., poz.994 z poźn. zm.), art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2018  r. poz. 2204) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza co następuje:

§ 1. Przeznacza się do wynajęcia lokal użytkowy (garaż) położony w miejscowości Parzniewice Duże Nr 50 oznaczony Nr 3, wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska na okres 21 dni tj. od dnia 5 grudnia 2018 roku do dnia 27 grudnia 2018 roku. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 136/18

Wójta Gminy Wola Krzysztoporska

z dnia 5 grudnia 2018 r.

 WYKAZ

Na podstawie art.35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U.2018r. poz.2204) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego /garażu/ przeznaczonego do wynajęcia:

I Lokal użytkowy (garaż) oznaczony numerem 3 znajduje się w nieruchomości budynkowej w miejscowości Parzniewice Duże nr 50 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 179 (obręb geodezyjny Parzniewice Duże) KW PT1P/00059660/8

  1. Powierzchnia użytkowa lokalu użytkowego (garażu) wynosi : 15,07 m².
  2. Wysokość czynszu za najem lokalu użytkowego (garażu), miesięcznie wynosi: 60,28 zł netto plus obowiązujący podatek VAT.
  3. Czynsz za wynajem jest płatny do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego za który przypada należność.
  4. Czynsz z tytułu najmu będzie ulegał podwyższeniu proporcjonalnie do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni i będzie obowiązywał od stycznia 2020 roku.
  5. Wykaz wywieszony jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 5 grudnia 2018 roku do 27 grudnia 2018 roku.
  6. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  7. Opisany lokal użytkowy (garaż) przeznacza się do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat.

Wola Krzysztoporska dn.5.12.2018r

Sporządziła: B. Dziubecka