Najem nieruchomości w Bujnach

Zarządzenie Nr 60/18 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości położonej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej nr 104 oraz pomieszczeń użytkowych Przedszkola wchodzących w skład Szkoły Podstawowej w Bujnach na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130), art. 35 ust. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 121) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza co następuje:

 • 1. Przeznacza się do wynajęcia część nieruchomości stanowiącej plac zabaw, położonej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej nr 104 oraz pomieszczenia użytkowe Przedszkola wchodzące w skład Szkoły Podstawowej w Bujnach, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 • 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, na stronie internetowej urzędu, w biuletynie informacji publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 18 maja 2018 roku do dnia 8 czerwca 2018 roku. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy – BIP.
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 60/18
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 18 maja 2018 r.

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2018 r. poz.121) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczeń użytkowych przeznaczonych do wynajęcia wraz z placem zabaw

 1. Pomieszczenia użytkowe Przedszkola znajdują się w Szkole Podstawowej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej nr 104 oraz plac zabaw na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 415 w obrębie geodezyjnym Bujny, dla której urządzona jest księga wieczysta KW PT1P/00052738/7.
 2. Pomieszczenia użytkowe Przedszkola oraz plac zabaw przeznaczone do wynajęcia znajdują się w Szkole Podstawowej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej Nr 104.
 3. Pomieszczenia użytkowe oraz plac zabaw przeznaczone są do wynajęcia dla potrzeb realizacji zajęć dydaktycznych dla Przedszkola.
 4. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi: 464,35 m².
 5. Powierzchnia użytkowa placu zabaw przy Przedszkolu w Szkole Podstawowej w Bujnach przy ulicy Piotrkowskiej nr 104 wynosi: 361 m².
 6. Wysokość czynszu za najem pomieszczeń użytkowych oraz placu zabaw wynosi miesięcznie: 1.531,74 zł plus obowiązujący podatek VAT.
 7. Czynsz za wynajem jest płatny do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność.
 8. Wykaz wywieszony jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 18 maja 2018 roku do dnia 8 czerwca 2018 roku.
 9. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
 10. Opisaną część nieruchomości przeznacza się do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 1 miesiąca.

Wola Krzysztoporska dn. 18.05.2018 r.

Sporządziła: B. Dziubecka