Najem nieruchomości w Parzniewicach

Budynek przedszkola w Parzniewicach

ZARZĄDZENIE NR 71/22 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie najmu części nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola, położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 8 w obrębie geodezyjnym Parzniewice Małe wraz z placem zabaw, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.2022r.poz.559) oraz art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021r.poz.1899) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza co następuje:
§ 1. Przeznacza się do wynajęcia część nieruchomości zabudowanej budynkiem Przedszkola, położonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 8 w obrębie geodezyjnym Parzniewice Małe wraz z placem zabaw na czas oznaczony do 1 roku, wymienionej w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia .
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu gminy na okres 21 dni tj. od dnia 26 maja 2022 roku do dnia 16 czerwca 2022 roku. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pełna treść zarządzenia wraz z wykazem nieruchomości w załączeniu.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc Zarządzenie Nr 71 z dnia 26.05.2022r 71 KB 76