Najem nieruchomości w Woźnikach

ZARZĄDZENIE NR 58/18 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie najmu części nieruchomości położonej w miejscowości Woźniki oznaczonej numerem działki 373/1 (obręb geodezyjny Woźniki)zabudowanej budynkiem, stanowiącym własność Gminy Wola Krzysztoporska, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1875 i 2232 oraz z 2018 r .poz.130) art. 35 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 121) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza co następuje:

 • 1. Przeznacza się do wynajęcia część nieruchomości położonej w miejscowości Woźniki oznaczonej numerem działki 373/1 (obręb geodezyjny Woźniki) o powierzchni 873 m², zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 147,50 m² (oznaczonej w załączniku graficznym do niniejszego zarządzenia – załącznik nr 1), stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska wymienionej w wykazie na czas oznaczony 1 roku, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 • 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, na stronie internetowej urzędu, w biuletynie informacji publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 18 maja 2018 roku do dnia 8 czerwca 2018 roku. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/18

Wójta Gminy Wola Krzysztoporska

z dnia 18 maja 2018 r

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 121) Wójt Gminy Wola Krzysztoporska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia:

 1. Część nieruchomości położonej w miejscowości Woźniki oznaczonej numerem działki 373/1(obręb geodezyjny Woźniki) o powierzchni 873 m³, zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 147,50 m²,

stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska, KW PT1P/00054930/7.

 1. Nieruchomość oznaczona numerem działki 373/1 (obręb geodezyjny Woźniki) znajduje się w miejscowości Woźniki (opisana w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia).
 2. Pomieszczenia użytkowe przeznaczone zostały do wynajęcia na cele działalności Fundacji „Piekarnia Dobrych Uczynków”.
 3. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń do wynajęcia wynosi:147,50 m².
 4. Wysokość czynszu za najem wskazanej części nieruchomości wynosi miesięcznie: 10,20 zł plus obowiązujący podatek VAT.
 5. Czynsz za wynajem jest płatny do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność.
 6. Czynsz z tytułu najmu będzie ulegał podwyższeniu proporcjonalnie do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni i będzie obowiązywał od stycznia każdego bieżącego roku.
 7. Wykaz wywieszony jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 18 maja 2018 roku do dnia 8 czerwca 2018 roku.
 8. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
 9. Opisaną część nieruchomości przeznacza się do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 1 roku.

Wola Krzysztoporska dn. 18.05.2018 r.

Sporządziła: B. Dziubecka

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc Załącznik do umowy_Woźniki 990 KB 365