Najem pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Parzniewicach

Ośrodek zdrowia Parzniewice Żółty piętrowy budynek ze schodami i podestem, a przed nim utwardzony kostką plc - prking
Ośrodek zdrowia w Parzniewicach

Zarządzenie nr 80/22 wójta gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego (Ośrodek Zdrowia) w budynku komunalnym będącym własnością Gminy Wola Krzysztoporska, położonego w miejscowości Parzniewice Duże Nr 50, na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2022 r., poz. 559 poz.1005, poz.1079), art. 35 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021 r. poz.1899z późn. zm.) wójt gminy Wola Krzysztoporska zarządza, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do wynajęcia lokal użytkowy (Ośrodek Zdrowia) położony w miejscowości Parzniewice Duże Nr 50, wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska na okres 21 dni, tj. od dnia 14 czerwca 2022 roku do dnia 5 lipca 2022 roku, na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełna treść zarządzenia wraz z wykazem nieruchomości w załączeniu.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc Zarządzenie nr 80 z 14.06.2022 Ośrodek Zdrowia w Parzniewicach 45 KB 75