Niania pomoże w powrocie do pracy

dorosły trzyma za malutkrączkę dziecko w czerwonym płaszczyku
Fot. Pixabay

30 kobiet może skorzystać z projektu „Niania szansą na powrót do pracy”. Program jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a nabór już się rozpoczął.

Projekt przewiduje udzielenie wsparcia 30 pracującym kobietom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, które są aktywne zawodowo lub planują powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.

Wsparcie polegać będzie na refundacji części kosztów wynagrodzenia niani przez okres do 12 miesięcy. Szczegółowe informacje o wsparciu znajdują się w regulaminie projektu dostępnym na stronie: www.pcprpiotrkow.pl oraz w Biurze Projektu.

Rekrutacja do projektu jest prowadzona w II turach od kwietnia do maja 2022. Bieżące informacje o naborze publikowane będą na stronie internetowej: www.pcprpiotrkow.pl oraz udostępniane osobiście lub telefonicznie w Biurze Projektu.

Ważne – nianią może zostać członek rodziny np. babcia, do czego szczególnie zachęcamy.

Udział w projekcie może wziąć wyłącznie kobieta spełniająca łącznie poniższe wymagania:
– zamieszkuje na terenie powiatu piotrkowskiego,
– jest osobą pracującą, która sprawuje opiekę nad dzieckiem/dziećmi do lat 3,
– drugi rodzic dziecka pracuje – nie dotyczy osób samotnie wychowujących dziecko,
– której dziecko nie chodzi do żłobka, klubu dziecięcego ani nie jest pod opieką dziennego opiekuna.
Do kryteriów premiujących należy m.in.: samotne wychowywanie dziecka, niepełnosprawność, dochody poniżej minimum socjalnego.

REKRUTACJA
I nabór rozpoczyna się w dniu 22 kwietnia 2022 r. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą do dnia 6 maja 2022.

II nabór rozpocznie się w dniu 9 maja 2022 r. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą do dnia 20 maja 2022.

Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wstrzymania rekrutacji w I turze w przypadku wpłynięcia do Biura Projektu 30 formularzy zgłoszeniowych spełniających warunki formalne.
Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście, w Biurze projektu, drogą elektroniczną (e-mail) lub listowną (liczy się data stempla pocztowego).

Biuro Projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
„Niania szansą na powrót do pracy”
ul. 3 Maja 33, pokój 216 (II piętro)
tel. 44 732 32 34
e-mail: niania@piotrkow.pl
godziny pracy biura: pon.- pt. – 7:30 – 15:30

Projekt „Niania szansą na powrót do pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.