Nie funduj raka sobie i sąsiadom!

plakat:plastik nie do pieca, piec nie do plastików; dymiące kominy

Alergie, infekcje dróg oddechowych, bóle głowy, pogorszenie samopoczucia, a nawet problemy z płodnością czy nowotwory – to wszystko, przynajmniej częściowo, fundujemy sobie sami, np. spalając w swoich piecach śmieci. Podpowiadamy, jak zadbać o ekologię i swoje zdrowie.

Szkodliwość spalania odpadów w gospodarstwach domowych, zarówno w piecach i kotłach centralnego ogrzewania, czy kominkach, jak w przydomowych paleniskach na otwartej przestrzeni wynika z trzech głównych przyczyn: proces spalania przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C), czas spalania jest krótki oraz cały proces prowadzony bez dostatecznego nadmiaru powietrza. Skutkiem takiego spalania są liczne szkodliwe produkty, np. tlenek węgla (czad), dioksyny, uważane za jedne z najbardziej toksycznych substancji chemicznych, tzw. związki WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) o silnych właściwościach rakotwórczych, czy inne niebezpieczne dla zdrowia i środowiska gazy, jak tlenki siarki i azotu oraz chlorowodór. W wyniku niecałkowitego spalania odpadów w niskich temperaturach powstaje również duża ilość drobnych pyłów, które są niezmiernie szkodliwe dla układu oddechowego człowieka z uwagi na bardzo małe wymiary cząstek (na poziomie mikronowym i submikronowym), ponadto są one nośnikami zawartych w odpadach metali ciężkich.
Śmieci nie powinny więc trafiać do domowych palenisk! Co jeszcze możemy zrobić?

Oto kilka działań na rzecz poprawy jakości powietrza:
– podnoszenie efektywności energetycznej budynków poprzez termomodernizację, tj. docieplenie ścian, stropów, dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
– wymiana starego kotła na nowoczesny z techniką czystszego spalania (tu można się starać o gminną dopłatę!!!),
– stosowanie paliwa o odpowiedniej jakości, zgodnej z technicznymi wymaganiami kotła;
– dbanie o stan przewodu kominowego, o jego regularne kontrole i czyszczenie przez służby kominiarskie,
– nie spalać śmieci – odpadów !!! – spalanie odpadów powoduje emisję toksycznych zanieczyszczeń, niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska;
– redukcja zużycia energii elektrycznej i cieplnej;
– promowanie postaw ekologicznych.

Stosowanie się do powyższych działań przyczynia się do ochrony i poprawy jakości powietrza zanieczyszczonego głównie na skutek niskiej emisji – czyli emisji pochodzącej z indywidualnych urządzeń grzewczych użytkowanych w sektorze komunalno-bytowym, jak również emisji komunikacyjno-transportowej. Wprowadzanie dużych ilości zanieczyszczeń do powietrza z kominów prowadzi do powstania wysokich stężeń zanieczyszczeń w strefie o gęstej zabudowie i przyczynia się do powstawania zjawiska smogu. Smog jest nienaturalnym zjawiskiem atmosferycznym charakteryzującym się współwystępowaniem zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych: znacznej wilgotności powietrza i braku wiatru.
Zanieczyszczenie powietrza ma negatywny wpływ na organizmy i może powodować problemy zdrowotne u ludzi, takie jak: alergie, zwiększenie ryzyka infekcji dróg oddechowych, bóle głowy, pogorszenie samopoczucia, a w dłuższej perspektywie nawet nowotwory.