Nie ma chętnych do reprezentowania niepełnosprawnych!

Brakuje kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Ogłoszono kolejny nabór, ale czasu na zgłoszenie zostało niewiele.

Pismo w tej sprawie przesłał Paweł Giler, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. Oto jego treść:
„Uprzejmie informuję, że w związku z niewystarczającą liczbą kandydatów zgłoszonych do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Piotrkowie Trybunalskim starosta powiatu piotrkowskiego w terminie wyznaczonym w poprzednim ogłoszeniu, ogłasza ponownie nabór do wyżej wymienionej Rady.
Do zakresu działania Rady należy:
4. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
c) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
d) realizacji praw osób niepełnosprawnych.
5. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
6. Ocena realizacji programów,
7. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowa Rada składa się z pięciu osób powołanych spośród przedstawicieli organizacji i fundacji działających na terenie danego powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
Członków Rady powołuje starosta spośród zgłoszonych kandydatur. Kadencja Rady trwa cztery lata.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku (Dz.U. z 2003 r. Nr 62, poz.560), w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych. Kandydaci do wyżej wymienionego organu mogą być zgłaszani przez działające na terenie powiatu piotrkowskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiat i gminy) w terminie wskazanym w ogłoszeniu starosty powiatu piotrkowskiego z dnia 18.11.2015 r., zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Poprawne zgłoszenie powinno zawierać:
6. Nazwę i adres organizacji, organu dokonującego zgłoszenie,
7. Imię i nazwisko kandydata,
8. Miejsce zamieszkania oraz numer telefonu kandydata na członka Rady,
9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Rady,
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem wyborów oraz funkcjonowania Rady.

Zgłoszenie kandydata wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej należy przesłać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, ul. J. Dąbrowskiego 7 lub złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. J. Dąbrowskiego 7, w nieprzekraczalnym terminie 27 listopada 2015 r. do godziny 15 30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w powiecie piotrkowskim”.