Nie wypalaj traw!

Uwaga rolnicy! Wypalanie traw, pastwisk, nieużytków jest nie tylko nieodpowiedzialne i groźne dla ludzi i zwierząt. Może także przynieść dotkliwe skutki finansowe w postaci odebrania dopłat bezpośrednich. Nasi strażacy z OSP do pożaru suchej trawy w tym roku wyjeżdżali już kilkadziesiąt razy!

Statystyki są zatrważające! Strażacy OSP z terenu gminy Wola Krzysztoporska od 1 stycznia do 31 marca do gaszenia płonących traw i poszycia leśnego wyjeżdżali 26 razy. W kwietniu odnotowano kolejne takie zdarzenia. A paliło się m.in. w Bogdanowie, Borowej, Bujnach, Jeżowie, Krzyżanowie, Kamiennej, Krężnej, Kozierogach, Oprzężowie Kolonii, Parzniewicach, Siomkach, Woli Krzysztoporskiej.

Warto więc przypomnieć (za ARiMR), że ustawa o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk i pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, trzcinowisk i szuwarów. Natomiast ustawa o lasach zabrania wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych w lasach i na terenach śródleśnych oraz w odległości do 100 m od granicy lasu.

Przepis dotyczący zakazu wypalania gruntów rolnych znajduje się również w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.
Zakaz wypalania gruntów rolnych jest normą dobrej kultury rolnej, którą zobowiązani są przestrzegać rolnicy przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), wypłatę pomocy na zalesianie Schemat I (PROW 2007-2013), premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW2014-2020).

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi kontrole wzajemnej zgodności na obszarze całego gospodarstwa rolnego, na działkach zadeklarowanych we wniosku, zgłoszonych oraz niezgłoszonych do płatności.
Za nieprzestrzeganie zakazu wypalania gruntów rolnych ARiMR nakłada kary administracyjne, które skutkują zmniejszeniem płatności o 5% w przypadku zaniedbania i niecelowego działania.
Jeszcze surowszą karę poniesie rolnik w przypadku, gdy świadomie wypala grunty rolne. Wówczas całkowita kwota należnych mu płatności może być obniżona od 20% do 100% całej kwoty płatności za dany rok.

W zupełnie skrajnych przypadkach, np. stwierdzenia uporczywego wypalania traw, wypalania rżyska na dużej powierzchni, wypalania trwałych użytków zielonych cennych przyrodniczo, wypalania łąk i pastwisk na obszarze Natura 2000 (niszczenie siedlisk przyrodniczych oraz fauny i flory) Agencja może pozbawić rolnika płatności.
Przypadki wypalania stwierdza się w wyniku kontroli na miejscu realizowanych przez ARiMR.

Więcej informacji:
• www.arimr.gov.pl
• bezpłatna infolinia: 800 38 00 84
• punkty informacyjne w biurach powiatowych
i oddziałach regionalnych (czynne w godzinach pracy tych placówek)
• info@arimr.gov.pl