Nieruchomość do wydzierżawienia

ZARZĄDZENIE NR 117/2018 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm.) oraz w celu wykonania uchwały z dnia 25 września 2018 roku, NR XLIV/436/18 Rady Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza, co następuje:

    • § 1. Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 420/3 o powierzchni 1,52 ha, położonej w obrębie Siomki, wymienionej w wykazie stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.
    • § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni, tj. od dnia19 listopada 2018 roku do dnia 10 grudnia 2018 roku.
    • § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.
    • § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Roman Drozdek

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 117/2018

Wójta Gminy Wola Krzysztoporska

z dnia 8 listopada 2018 r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 1. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 420/3 o powierzchni 1,52 ha, w tym: RIVb-0,31 ha, RV-0,51 ha, PsIV-0,41 ha, PsV-0,29 ha, położona w obrębie Siomki, posiada urządzoną księgę wieczystą Nr PT1P/00089381/7.
 2. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest planem miejscowym zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/419/10 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 lipca 2010 roku i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 3. W/w nieruchomość to działka niezabudowana, dotychczas użytkowana rolniczo.
 4. Okres dzierżawy – 1 rok.
 5. Czynsz dzierżawny wynosi: 6,00 q żyta.
 6. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni, tj. od dnia 19 listopada 2018 roku do dnia 10 grudnia 2018 roku.
 7. Opisaną nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej.

 

Sporządziła: R. Wawrzyńczak

Wola Krzysztoporska, dnia 8 listopada 2018 r.