Nieruchomość gruntowa do użyczenia

Herb Gminy Wola Krzysztoporska a obok napis Zarządzenie wójta gminy

ZARZĄDZENIE NR 63/24 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowych przy lokalach mieszkalnych w budynku komunalnym położonym w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Południowej Nr 31A oraz Południowej Nr 31D stanowiącym własność Gminy Wola Krzysztoporska.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2024r poz.609 i 721) art.35 ust.1, ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2023r poz.344 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
§ 1. Przeznacza się do użyczenia nieruchomości gruntowe przy lokalach mieszkalnych w budynku komunalnym położonym w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Południowej Nr 31A na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 479/12, (obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska) oraz w budynku komunalnym położonym w Woli Krzysztoporskiej przy ulicy Południowej Nr 31D na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 479/12,479/13 (obręb geodezyjny Wola Krzysztoporska) na czas nieoznaczony, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej bip.wola-krzysztoporska.pl oraz na stronie internetowej urzędu gminy na okres 21 dni tj. od dnia 24 maja 2024 roku do dnia 13 czerwca 2024 roku. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykaz nieruchomości w załączeniu.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc Zarządzenie Nr 63 z dnia 24.05.2024 r. 37 KB 29