Nieruchomość w Woli Krzysztoporskiej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 81/18 Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie Wola Krzysztoporska.

Na podstawie   art. 30 ust. 2 pkt  3 ustawy  z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2018, poz. 994 ze zm.) i art. 35 ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 roku  o gospodarce  nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2018, poz.121 ze zm.) w celu wykonania Uchwały Nr XL/405/18 Rady Gminy  Wola Krzysztoporska z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Wola Krzysztoporska, Wójt Gminy Wola Krzysztoporska  zarządza, co następuje :

  • 1. Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Wola Krzysztoporska, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
  • 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska na okres 21 dni, tj. od dnia 29 czerwca 2018 roku do dnia  20 lipca 2018 roku, a także zostanie zamieszczony na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  informacja o zamieszczeniu wykazu  podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, a także zostanie przesłana sołtysowi miejscowości Wola Krzysztoporska, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectwa.
  • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

  Wójt

Roman Drozdek

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 81/18
Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 29 czerwca 2018 r.

WYKAZ
nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie Wola Krzysztoporska

Lp Nr ewiden. działki Pow.  działki w ha Nr  KW Opis nieruchomości Cena nieruchomości

netto w zł

Rodzaj sprzedawanego prawa
Przeznaczenie w planie
1 495/2 0,1291 PT1P/00052772/7 zabudowana 29 400, 00

+ VAT 23%

własność
brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowa działka jest zabudowana budynkiem murowanym, parterowym, zaniedbanym, nieużytkowanym od kilkunastu lat, częściowo ogrodzona w kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren wokół budynku jest niezagospodarowany.

Nieruchomość ta położona jest  na terenie uzbrojonym w energię elektryczną, wodę z sieci wiejskiej oraz lokalną kanalizację. Posiada bezpośredni dostęp do publicznej, gruntowej drogi gminnej (ul. Spacerowa). Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny mieszkaniowe i tereny upraw polowych.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 ze  zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 14 sierpnia 2018 roku.

Wykaz wywieszony jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 29 czerwca 2018 roku do dnia 20 lipca 2018 roku.

Przedmiotowy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  Wola Krzysztoporska na okres 21 dni, tj. od dnia 29 czerwca 2018 roku do dnia  20 lipca 2018 roku, a także zostanie zamieszczony na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  informacja o zamieszczeniu wykazu  podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, a także   zostanie przesłana sołtysowi miejscowości Wola Krzysztoporska, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectwa.