Nieruchomości do sprzedaży

Na stronie gminy zamieszczamy opublikowane również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ogłoszenie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ogłasza:

I. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości położonej w obrębie Siomki:

Nr ewidencyjny działki Powierzchnia działki w ha Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości w zł Wadium

w zł

275/11 0,1812 niezabudowana,

objęta planem miejscowym zatwierdzonym Uchwałą NR XLVI/417/10 z 26 lipca 2010 r.

KW PT1P/00077614/3

29 900, 00

(dolicza się 23% podatku VAT)

3000, 00

Działka przeznaczona do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 26 lutego 2018 roku, Nr 15/18.

Przedmiotowa działka jest niezabudowana i nieogrodzona w kształcie prostokąta. Objęta jest planem miejscowym, w którym zgodnie z załącznikiem graficznym przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (4MN) z przeznaczeniem dopuszczalnym usług i infrastruktury. Na działce brak przyłączy. Posiada bezpośredni dostęp do drogi (ul. Wesoła), z której dostępne są media jak wodociąg, kanalizacja sanitarna i enn.

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od wszelkich zobowiązań i obciążeń.

I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony był w dniu 22 maja 2018 roku, II przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony był w dniu 20 sierpnia 2018 roku.

II. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości położonej w obrębie Wola Krzysztoporska:

Nr ewidencyjny działki Powierzchnia działki w ha Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości w zł Wadium

w zł

495/2 0,1291 zabudowana,

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska nieruchomość ta znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

KW PT1P/00052772/7

29 400, 00

(dolicza się 23% podatku VAT)

3000, 00

Działka przeznaczona do sprzedaży na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 29 czerwca 2018 roku, Nr 81/18.

Przedmiotowa działka jest zabudowana budynkiem murowanym, parterowym, zaniedbanym, nieużytkowanym od kilkunastu lat, częściowo ogrodzona, w kształcie zbliżonym do prostokąta.

Teren wokół budynku jest niezagospodarowany. Położona jest na terenie uzbrojonym w energię elektryczną, wodę z sieci wiejskiej oraz lokalną kanalizację. Posiada bezpośredni dostęp do publicznej, gruntowej drogi gminnej (ul. Spacerowa). Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny mieszkaniowe i tereny upraw polowych.

Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od wszelkich zobowiązań i obciążeń.

Przetarg odbędzie się 30 października 2018 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, pokój nr 5, na parterze.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpień decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek zł.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

-w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego z notarialnie uwierzytelnionym podpisem małżonka udzielającego pełnomocnictwa.

-w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji- aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy – Bank Spółdzielczy oddział Wola Krzysztoporska nr konta 10 8973 0003 0010 0200 1496 0012, nie później niż do dnia 26 października 2018 roku. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się  na poczet nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych ewidencyjnych, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Nabywcy nieruchomości ponoszą wszystkie koszty i ciężary związane z zawarciem umowy sprzedaży.

Termin wniesienia ceny sprzedaży: najpóźniej na 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetargi zostaną przeprowadzone na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady  Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji: na stronie internetowej urzędu(www.wola-krzysztoporska.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w budynku UG oraz zostanie przesłane sołtysowi miejscowości Siomki.

Szczegółowych informacji o przetargach można uzyskać w siedzibie tut. urzędu w pok. 14

(I piętro), przy ul. Kościuszki 5 lub  telefonicznie pod nr (44) 6163982.