NIEUZASADNIONA LIKWIDACJA OŚRODKA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARZNIEWICACH

Ośrodek zdrowia Parzniewice Żółty piętrowy budynek ze schodami i podestem, a przed nim utwardzony kostką plc - prking
Ośrodek zdrowia w Parzniewicach

Powiat Piotrkowski z dniem 31.03.2022 r. likwiduje działalność Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Parzniewicach. W dniu 21 stycznia 2022 r. Rada Powiatu Piotrkowskiego podjęła uchwałę nr XLVI/321/22 w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim dotyczącą m.in. likwidacji ośrodka POZ w Parzniewicach. Uchwała ta została uchylona uchwałą nr XLVII/326/22 z dnia 21 lutego 2022 r., jednakże tą uchwałą powtórzono zapis dotyczący likwidacji ośrodka POZ w Parzniewicach. Tym samym Powiat Piotrkowski z dniem 31.03.2022 r. likwiduje działalność Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Parzniewicach.

Na sesji Rady Powiatu starosta powiatu piotrkowskiego uzasadniał, że w 2017 r. została przeprowadzona kontrola NIK i wydano zalecenia, z których wynika, że Powiat Piotrkowski nie powinien prowadzić ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej, gdyż nie należy to do jego kompetencji.

Natomiast nie są to stwierdzenia prawdziwe.
NIK w swoim raporcie wysnuwa zupełnie inne wnioski. Po pierwsze NIK na str. 3 i 4 raportu wyraźnie stwierdza, że „prowadzenie przez PZOZ przychodni podstawowej opieki zdrowotnej zlokalizowanych NA TERENIE MIASTA stanowi znaczne obciążenie dla i tak trudnej sytuacji finansowej Szpitala, a przy tym wykracza poza zadania, do których zobowiązany jest samorząd powiatowy”. To stwierdzenie powtórzone jest w końcowej ocenie na str. 61 raportu. Należy tu podkreślić, że jest to słuszny wniosek, gdyż Powiat Piotrkowski (ziemski) co do zasady powinien prowadzić działalność, która skierowana jest do mieszkańców powiatu piotrkowskiego zamieszkujących na terenie 11 gmin, a nie mieszkańców miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Po wtóre, na str. 56 i 57 raportu NIK pisze o występujących wątpliwościach co do zadań w zakresie ochrony zdrowia. Jednak jej wnioski nie zmierzają do likwidacji ośrodków zdrowia na terenie gmin wchodzących w skład powiatu. Przeciwnie, stwierdza: „Wziąwszy pod uwagę powyższe okoliczności natury ekonomicznej i prawnej, ewentualne kontynuowanie przez PZOZ zaspokajania potrzeb w zakresie poz dla mieszkańców poszczególnych gmin, zdaniem NIK, powinno uwzględniać potrzebę zawarcia sformalizowanych porozumień z gminami, na których terenie funkcjonują przychodnie poz celem finansowej partycypacji gmin w kosztach ich utrzymania, w szczególności tam, gdzie ich działalność przynosi straty.”

Wnioski płynące z raportu NIK są więc następujące:
– Powiat Piotrkowski nie powinien prowadzić ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
– co do ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej zlokalizowanych w gminach leżących na terenie powiatu, Powiat powinien zawrzeć z gminami porozumienia celem finansowej partycypacji gmin w kosztach utrzymania ośrodków (tam gdzie przynoszą one straty).

Natomiast przed likwidacją ośrodka w Parzniewicach Powiat nie podjął żadnych działań zmierzających do zawarcia z Gminą Wola Krzysztoporska stosownego porozumienia. Ponadto w sposób nieuprawniony, powołując się na raport NIK, Powiat podjął uchwałę o likwidacji ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gmin wchodzących w skład powiatu, podczas gdy wciąż funkcjonują takie ośrodki na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zastanawiające jest w takiej sytuacji, dlaczego Powiat dąży do likwidacji Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Parzniewicach. Wydawać by się mogło, że przyczyną jest jego zła sytuacja finansowa.

Jednak okazuje się, że tak nie jest. Z udostępnionych danych raportu NIK wynika, że w okresie od 2012 r. do 2017 r. Ośrodek w Parzniewicach przyniósł zyski w wysokości ok. 201 tys. zł. Ostatnie dane wskazują, że w 2021 r. ośrodek przyniósł stratę w wysokości 28.000 zł. Spowodowana była ona jednak w głównej mierze koniecznością zapewnienia zastępstw za nieobecnego lekarza…. Gdyby nie ta sytuacja, strata wyniosłaby ok 1.800 zł.

W odniesieniu do tak poważnej decyzji pozbawienia ok. 1200 mieszkańców opieki lekarskiej, straty takie wydają się być symboliczne. Gmina Wola Krzysztoporska zresztą zadeklarowała ich pokrycie. Jednak decyzja radnych piotrkowskich nie uległa zmianie. Tym samym Ośrodek Zdrowia w Parzniewicach od 1 kwietnia 2022 r. przestaje funkcjonować.

W takiej sytuacji Gmina podjęła działania w celu znalezienia podmiotu, który mógłby prowadzić w ośrodku działalność leczniczą. Jednak kolejne zainteresowane podmioty rezygnowały. Wynika to ze stosunkowo małej liczby osób korzystających z opieki ośrodka. Ponadto czas likwidacji – 31.03.2022 r. jest bardzo krótki i uniemożliwia załatwienie w Narodowym Funduszu Zdrowia formalności związanych z uruchomieniem nowej działalności. A jeżeli nowy podmiot nie rozpocznie jej z dniem 1.04.2022 r., to część osób przeniesie się do innych ośrodków poz, a wtedy uruchomienie ośrodka będzie tym bardziej utrudnione.

Cała ta sytuacja jest niezrozumiała. Niezrozumiały jest powód likwidacji ośrodka przez Powiat. Równie niezrozumiały jest pośpiech, z jakim do tej likwidacji Powiat dąży. Niestety nieodpowiedzialne decyzji mogą spowodować, że od 1 kwietnia Ośrodka Zdrowia w Parzniewicach już nie będzie….

Z przykrością należy stwierdzić, iż Powiat Piotrkowski nie wykazał się dbałością o zdrowie i dostępność do służby zdrowia blisko 1200 pacjentów.
Mimo dużego zagrożenia w zaprzestaniu funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Parzniewicach Gmina nie traci nadziei i prowadzi dalsze działania w kwestii jego utrzymania.