Nowe zasady zwrotu akcyzy!

ciągnik z ym opryskiwaczem na polu

Urząd Gminy Wola Krzysztoporska informuje, że w dniach od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej informujemy, że rolnicy ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej mogą składać wnioski na I półrocze 2019 r., w ramach limitu podatku określonego na 2019 r.
1. Wnioski należy składać w terminie od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r. Wnioski złożone po terminie, tj. po dniu 28 lutym 2019 r., nie będą rozpatrywane.
UWAGA: Obowiązuje nowy druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej!
2. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 r. wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.
3. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
a) 100 zł x powierzchnia użytków rolnych będąca w posiadaniu producenta rolnego,
b) 30 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP), będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
4. Do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć:
a) faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (tj. faktury potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.),
b) dodatkowo w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła – należy dołączyć również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642).
5. Kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek producenta rolnego wydaje dokument o którym mowa w punkcie 2b.
6. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (…) należy składać w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska we wskazanym powyżej terminie.
7. Wypłata kwoty zwrotu podatku nastąpi na wskazany we wniosku przez producenta rolnego rachunek bankowy w terminie od 1 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r., po otrzymaniu środków finansowych na ten cel z Urzędu Wojewódzkiego.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf wniosek-o-zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-produkcji-rolnej 196 KB 671