O bezpieczeństwie, podatkach i oświacie

Radni i władze gminy Wola Krzysztoporska podcza sesji = siedza przy stolikach

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na XXXVI/2021 sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 25 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2). Będzie między innymi o bezpieczeństwie, podatkach i oświacie.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji (Nr XXXV/2021).
4. Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowanych działaniach zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy.
6. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2021-2027.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Krzysztoporska.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
14. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
15. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
16. Informacja w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
17. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad.

Protokół z poprzedniej sesji oraz materiały do powyższego porządku są dostępna w biurze Rady Gminy.
Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.

Podstawa prawna do zwolnienia od pracy zawodowej:
art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372).