O funduszu sołeckim i obwodach głosowania

Między innymi o tym dyskutować będą radni podczas najbliższej sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska. A ta już 26 marca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy (sala nr 5).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji:
1) Protokół Nr XXXVII/17 z dnia 23 stycznia 2018 r.,
2) Protokół Nr XXXVIII/17 z dnia 27 lutego 2018 r.
4. Sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy w tym:
1) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy, zarządzeń wójta gminy, skarg i wniosków za II półrocze 2017 roku,
2) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie oceny pracy GOPS w Woli Krzysztoporskiej za 2017 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania Rewaloryzacja Parku w Woli Krzysztoporskiej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przenajświętszej Trójcy w Bogdanowie dotacji celowej na roboty budowlane przeprowadzane w zabytkowym kościele pw. Św. Rocha w Postękalicach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Wola Krzysztoporska na rok 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Krzyżanów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/263/17 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Krzysztoporska dla części obrębu Krężna.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Wola Krzysztoporska na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
18. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 r.
19. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Wola Krzysztoporska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
20. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności wójta gminy w okresie między sesjami.
21. Interpelacje i zapytania.
22. Zakończenie obrad.