O pomocy społecznej na sesji Rady Gminy

posiedzenie radnych na sesji Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na II/2024 sesję Rady Gminy, która odbędzie się 24 maja 2024 r. (piątek) o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (sala 5).

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołu z poprzedniej sesji (Nr LXXII/2024, |Nr LXXIII/2024, Nr I/2024).
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady Gminy Wola Krzysztoporska na 2024 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej za 2023 rok wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej na 2024 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Wola Krzysztoporska za rok 2023.
7. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
8. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2024 – 2032.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Miłaków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamienna.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu finasowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wola Krzysztoporska.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027.
17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie obrad.

Materiały do powyższego porządku dostępne są w biurze Rady Gminy.
Sesje Rady Gminy dostępne są pod adresem strony internetowej: https://wolakrzysztoporska.posiedzenia.pl