O posiłkach w szkole i zmianach w budżecie

sesja radni przy stole obrad

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na LV/2023 sesję Rady Gminy, zwołaną na wniosek wójta gminy, która odbędzie się 11 stycznia 2023 r. (środa) o godz. 15.00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (sala 5).

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2023-2032.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2023.
5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Moduł 1 i 2.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy Wola Krzysztoporska.
9. Zakończenie obrad.

Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.