O strażach pożarnych i planach zagospodarowania przestrzennego

radni podczas głosowania nad budżetem

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na XLIV/2022 sesję Rady Gminy, która odbędzie się 10 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 10.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2).

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zgłaszanie uwag do treści protokołów z poprzednich sesji (Nr XLII/2022 i Nr XLIII/2022).
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Krzysztoporska dla części obrębu Kozierogi – edycja II.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Krzysztoporska dla części obrębu Krężna – edycja II.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Wola Krzysztoporska.
7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w tym:
7.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta Gminy za II półrocze 2021 roku oraz kontroli w zakresie wydatków poniesionych na Ochotnicze Straże Pożarne w 2021 r.
7.2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska w zakresie rozliczenia dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom na podstawie ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym za 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2022-2030.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (obręb Rokszyce I).
12. Sprawozdanie wójta z działalności pomiędzy sesjami.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.
Protokoły z poprzednich sesji oraz materiały do powyższego porządku są dostępna w biurze Rady Gminy. Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.