Oferta pracy w Referacie Wodociągów i Kanalizacji

1. Dane podstawowe:
1) Komórka organizacyjna: Referat Wodociągów i Kanalizacji;
2) Wymiar etatu: umowa o pracę, pełen wymiar czasu pracy.
2. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania preferowane od kandydata:
1) posiadanie kwalifikacji na stanowisko eksploatacji grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
a) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
b) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
c) urządzenia elektrotermiczne;
d) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach a, b, c;
2) obsługa komputera, w tym znajomość pakietu MS Office;
3) prawo jazdy kat. B;
4) zdolność do pracy powyżej 3 metrów;
5) podstawowa umiejętność czytania schematów elektrycznych;
6) umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność rozwiązywania problemów;
7) umiejętność organizacji pracy na zajmowanym stanowisku;
8) cechy charakteru:
a/ punktualność i dokładność;
b/ komunikatywność;
c/ odporność na stres;
d/ wysoka kultura osobista;
e/ samodzielność.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) obsługa tłoczni ścieków – usuwanie wszelkich usterek możliwych do usunięcia jednoosobowo – wykonawstwo zgodnie z przepisami BHP;
2) obsługa szafy sterowniczej na oczyszczalni ścieków oraz innych urządzeń;
3) właściwe utrzymanie stanu tłoczni ścieków (utrzymanie czystości wewnątrz tłoczni oraz porządku wokół tłoczni);
4) czynne uczestnictwo we wszystkich pracach remontowych wykonywanych przez brygadę elektryków;
5) inicjowanie rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pracy, zabezpieczenie urządzeń przed uszkodzeniem oraz prowadzących do polepszenia pracy urządzeń;
6) nadzór nad monitoringiem tłoczni ścieków oraz oczyszczalni ścieków (wymagana obsługa komputera);
7) na polecenie pracodawcy pełnienie dyżurów domowych zgodnie z ustalonym harmonogramem;
8) w razie potrzeby obsługa ujęć wody (obsługa podczas nieobecności w pracy konserwatora obiektów);
9) obsługa agregatów prądotwórczych.

5. Informacje o warunkach i miejscu pracy:
• praca w terenie,
• umowa o pracę.
6. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:
1. życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni;
2. list motywacyjny;
3. kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
a/ wykształcenie;
b/ staż pracy;
c/ posiadane kwalifikacje i umiejętności;
4. kwestionariusz osobowy;
Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone „za zgodność
z oryginałem” podpisem kandydata.

7. Przebieg postępowania rekrutacji:
1) Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w kopercie
z dopiskiem „Oferta pracy – nabór w Referacie Wodociągów i Kanalizacji” osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5,
w sekretariacie, w następujących godzinach:
a/ poniedziałek w godzinach od 9.00 do 17.00
b/ od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
lub przesłać pocztą w terminie do dnia 20 grudnia 2018 roku (decyduje data wpłynięcia oferty do Urzędu Gminy).
Prosimy o podanie telefonu kontaktowego.
2) Oferty pracy, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
3) Zastrzega się prawo do kontaktu w sprawie zatrudnienia tylko z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w terminie uzgodnionym telefonicznie.
4) Wszelkich informacji udziela kierownik Referatu Organizacji i Kadr – Iwona Stępień tel. 44/ 6163986 i.stepien@wola-krzysztoporska.pl .
Informacja:
Rekrutacja nie jest prowadzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że przetwarzając dane osobowe kandydatów do pracy w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska, NIP 771-10-29-208, Regon 590647902, e-mail: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska, zwanym dalej IODO, jest: Wojciech Janicki, e-mail: wojciechjanicki@bodo24.pl.
3. Dane kandydata do pracy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
4. Dane kandydata do pracy zbierane w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, przechowywane będą przez okres 3 miesięcy, po tym okresie odbywa się proces niszczenia dokumentów.
5. Kandydat ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna on, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia 2016/679.
7. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy jest obowiązkowe. Skutkiem niepodania danych obowiązkowych będzie nieuwzględnienie kandydata w procesie rekrutacji.
8. Dane kandydata nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Oferta pracy RWK Skan oryginalnego ogłoszenia - oferta pracy RWK
1 MB 475